Høringssvar fra NHO

Dato: 27.05.2020

Høring om kildeskatt på renter og royalty mv.

NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske driftsmidler.

  • Kildeskatt innebærer en bruttobeskatning og en økt skattebelastning for dem som rammes.
  • Tidspunktet er svært dårlig i lys av den økonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt.
  • Det er en risikon for at provenyet for Norge vil bli negativt pga kildeskatt i andre land og tilhørende kreditfradrag i Norge.

Vedlagt høringssvaret i sin helhet.

Vedlegg