Forsiden

Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 26.05.2020

Universitetssykehuset Nord-Norge takker for muligheten til å avgi høringssvar på de foreslåtte endringene i smittevernloven. Vi har følgende innspill:

Takket være regjeringens omfattende kontaktreduserende tiltak på befolkningsnivå er forekomsten av Sars-CoV-2 svært lav og fallende i Norge. Folkehelseinstituttets fremskrivinger tilsier at forekomsten vil være svært lav i nærmeste fremtid.

Høringen har kort tidsfrist og det er vanskelig å grundig vurdere de foreslåtte endringene i smittevernloven på under 48 timer. Forekomsten av Sars-CoV-2 er svært lav og vi ser ikke at det er sterke smittevernmessige behov for at de foreslåtte endringene hurtig må tre i kraft. Vi viser her til at nytten av kontaktreduserende tiltak er svært begrenset når forekomsten av en tilstand er lav.

UNN foreslår at høringen sendes ut på ny med ordinær frist for innspill.