Høringssvar fra Smittevernlegene

Dato: 27.05.2020

Smittevernlegene - nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger representerer kommuneleger med ansvar for smittevernet i en rekke av landets kommuner.

Vi har tre kommentarer:

1. Høringsfristen er uforsvarlig kort. Siden vi heller ikke var på adresselisten, var det tilfeldig at vi fanget opp denne høringen.

2. Isolering av personer med allmennfarlig smittsom sykdom, særlig lungetuberkulose, skjer etter legens beskjed i henhold til loven § 5-3 første ledd. Pasienten plikter å følge denne beskjeden etter loven § 5-1 første ledd. Pasienten kan om nødvendig tvinges, jf. prosedyrene i kapittel 5. Hvorfor kan ikke denne ordningen benyttes ved covid-19? Hva er forholdet mellom frivillig isolering (med tvang som ris bak speilet) etter kapittel 5 og den forseslåtte nye ordningen etter § 4-1 (med straff som ris bak speilet)? Slik vi har oppfattet § 4-1 bokstav d er den ment for det befolkningsrettede tiltaket cordon sanitaire (sanitærbarriere) der man "sperrer av" et geografisk områder og kontrollerer inn- og utfart av alle, uavhengig av kunnskap om smittestatus. Nå ser det ut til at departementet ønsker en forskrift om vanlig isolering av smittede under henvisning til § 4-1. Tenker man seg da at kommunestyret skal behandle enkeltsaker der en person skal isoleres?

3. De aller fleste av personene vi ber gå i karantene etter smitteoppsporing, har ikke infeksjonen. Det blir derfor kanskje litt drøyt å anta at disse personene har en smittsom sykdom etter smittevernloven § 1-3.