Forsiden

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 27.05.2020

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF vedrørende Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering

Vi viser til høringsbrev datert 25. mai 2020 og takker for muligheten til å komme med høringssvar.

Vedrørende ny §4-3a Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. for smittet eller antatt smittet person, ser dette ut til først og fremst å gjelde tiltak i kommunene med liten innvirkning på spesialisthelsetjenesten. Helse Midt-Norge RHF har derfor ikke noen kommentarer til dette endringsforslaget.

Vedrørende ny § 5-4a Gjennomføring av tvungen isolering i tilpasset bolig, ser vi på dette som en positiv endring som tar hensyn til pasientens beste. Vi skulle imidlertid ønske at det gjøres en enda tydeligere avklaring opp mot tilgrensende lovverk som Lov om psykisk helsevernlov og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 10 (kapittel 10 er ikke nevnt i høringsnotatet), Lov om barnevernstjenester og Lov om pasient- og brukerrettigheter, for å sikre at disse ikke brukes som «lettvinte» løsninger for å isolere personer med påvist eller mistenkt smitte.

Det bør i tilhørende forskrifter til den nye loven fremkomme klart hvordan en tenker ansvarsfordeling mellom første- og andre-linjetjeneste. Det vil være uhensiktsmessig å legge inn personer til tvungen isolasjon på sykehus med mindre de har behov for sykehusets tjenester av andre årsaker eller trenger sykehusbehandling av sin smitte. Det bør også vurderes om tilgang til godkjente institusjoner i kommunene skal være en del av kommunenes beredskapsplaner.

for Henrik Sandbu

fagdirektør

Janne Kutschera Sund

rådgiver

Helse Midt-Norge RHF