Forsiden

Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 27.05.2020

I forslag til ny § 5-4a åpnes det for at tvungen isolering kan gjennomføres i tilpasset bolig dersom den smittede mangler samtykkekompetanse.

Vi vil først påpeke at det er satt en svært kort høringsfrist, slik at det ikke er mulig å gi en fullgod gjennomgang innen fristen.

Slik vi forstår hensikten med denne nye bestemmelsen, er den at enkelte brukere som må underlegges tvang vil få det beste og mest forsvarlige tilbudet i sitt eget hjem, med kjente omgivelser og personale. Det er imidlertid ikke gitt at isolering i egen bolig vil være det beste alternativet i ethvert tilfelle for denne målgruppen. Faren for isolasjonsskader er kjent i faglitteraturen. For personer med utviklingshemming kan isolasjonsskader gi andre utfall som kan være svært vanskelig å reversere og kan eksempelvis på sikt medføre behov for flytting. Det må dessuten sikres at smittede personer som er i isolasjon i egen bolig, får den medisinske oppfølgingen som er nødvendig.

Vi ser videre at lovforslaget legger opp til at tilpasset bolig der tvungen isolering skal gjennomføres, må være forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet. De praktiske konsekvensene av kravet om forhåndsgodkjenning fra Helsedirektoratet vil, slik vi ser det, være ett av to alternativer:

1. Kommuner må oppfordres til å søke Helsedirektoratet så snart som mulig om å få godkjent aktuelle boliger for bruk av tvang. Dette vil potensielt fordre mye saksbehandling, både i kommunene og for Helsedirektoratet.

2. Om en bolig ikke er søkt Helsedirektoratet for bruk av tvang, men situasjonen oppstår og brukeren må isoleres under tvang, vil dette tilsi at vedkommende må innlegges godkjent institusjon for tvangsutøvelse i påvente av utførelse og behandling av søknad om godkjenning for gjennomføring av tvungen isolering i egen bolig. Dette vil slik vi forstår det kunne forringe hensikten med å innføre den nye bestemmelsen.

Vi mener Helsedirektoratet bør ta disse potensielle konsekvensene av fjerde ledd med seg i den videre vurderingen av de midlertidige endringene, og også med i sin videre veiledning til kommunene når endringene eventuelt iverksettes.