Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF

Dato: 27.05.2020

Oslo universitetssykehus HF (OUS) mottok den 26. mai høringsnotat om midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering. Regjeringen har besluttet unntak fra Utredningsinstruksen slik at saken kan behandles i Stortinget i juni. Høringsfristen er onsdag 27.mai kl 16.00.

Regjeringen har iverksatt flere kontaktreduserende tiltak og forekomsten av Sars-CoV-2 svært lav og fallende i Norge. Folkehelseinstituttets fremskrivinger tilsier at forekomsten vil være svært lav i nærmeste fremtid

Denne høringen har en tidsfrist på under 48 timer og OUS har med en slik tidsfrist ikke mulighet til å kunne vurdere de foreslåtte endringer i smittevernloven.

OUS vil allikevel bemerke at det i forslag til ny smittvernlov § 5-4a stilles lite krav til kompetanse hos dem som skal ivareta isoleringen. Riktig nok skal kommunelegen og infeksjonsmedisinsk overlege ta beslutning om isolering, med smittevernnemnda som formelt beslutningsorgan, der det sitter en fagperson. Men selve gjennomføringen av isoleringen og «kvalitetssikringen» av denne er veldig lite berørt. Det er jo varierende faglig kompetanse på dette ute i primærhelsetjenesten, så det burde være en mekanisme som sikrer at isoleringstiltakene er tilpasset situasjonen. En eller annen formulering om plikt til å konferere med smittevernpersonell burde tas med.

Tatt i betraktning at forekomsten av Sars-CoV-2 er svært lav stiller OUS spørsmål om hvorvidt hensynet til smittevernet tilsier at de forslåtte endringer må tre i kraft så raskt. Det forhold at det foreslås inngripende tiltak i private hjem tilsier også at det er behov for en grundigere gjennomgang av forslag til lovendring enn det som er mulig innen 48 timer. OUS vil derfor forslå at høringsnotatet sendes ut på ny med ordinær høringsfrist.