Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 27.05.2020

Det vises til forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering, sendt på høring 25. mai med høringsfrist 27. mai 2020. Departementet foreslår inngripende tiltak med straffesanksjonering ved ev. brudd på pålegg etter lov og forskrift. Bestemmelsene er foreslått å gjelde til 20. juni 2022.

Legeforeningen kan ikke støtte forslaget fordi den svært korte høringsfristen ikke gir anledning til forsvarlig å vurdere inngripende tiltak av en slik varighet. Vi minner i denne sammenhengen om at høringsinstansene har behov for å sette seg inn i de aktuelle forslaget og tilhørende regelverk, vurdere forslaget og forankre sine synspunkter internt i organisasjonene.

For øvrig vises det til at den særlige fullmakten som tilligger Kongen etter smittevernloven § 7-12 (som er benyttet som hjemmel for bestemmelser i covid 19-forskriften til nå), hadde gitt hjemmel til å iverksette de aktuelle tiltakene i en mellomperiode, samtidig som man sendte herværende forslag på høring med en rimelig frist.