Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Høringssvar på endringer i utledningsforskriften

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Likestilling- og diskrimineringsombudet viser til tilsendte høringsbrev angående endringer i utlendingsforskriften.

Departementet foreslår en ny § 1-1 b i forskriften som gir utvidet adgang for asylsøkere til å utføre frivillig, vederlagsfritt arbeid og delta i praksisopplæring. Videre foreslås det en endring i forskriftens § 17-24 som åpner for unntak fra vilkåret om dokumentert identitet ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse.

Ombudet skal fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet skal være en pådriver for likestilling og mangfold. Deltakelse i arbeidslivet er viktig både for integrering og for likestilling. Ombudet er derfor positiv til tiltak som gjør at asylsøkere kommer tidlig ut i arbeid.

Ombudet er samtidig opptatt av at asylsøkere som er en sårbar gruppe blir sikret mot utnyttelse. Arbeidslivskriminaliteten i Norge blir mer omfattende, grovere og mer sammensatt (Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet 2017-).

Høringsnotatet fra departementet er ikke spesielt utfyllende når det gjelder hvordan forslaget om adgang til praksisopplæring i offentlig og privat sektor skal utformes konkret. Ombudet er enig i at potensialet for misbruk begrenses vet at ordningen reserveres for søkere i integreringsmottak. Likevel er det viktig at det sikres at de som omfattes av ordningen ikke utsettes for utnytting og misbruk.

Ombudet forutsetter derfor at retningslinjene som skal utarbeides av UDI sikrer god kontroll med arbeidsgivere og oppfølging av asylsøkere i praksis.

 

Vennlig hilsen

 

Hanne Inger Bjurstrøm

likestillings- og diskrimineringsombud