Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDis høringssvar - endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Deres ref.: 17/4890        Vår ref.: 17-06946-2        Dato: 13.10.2017

 

Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

IMDi viser til departementets høringsbrev av 22.08.2017, der forslag til forskriftsendringer ble sendt ut med frist for innsending av høringsuttalelser innen 13.10.2017. Herved oversendes direktoratets høringsuttalelse.

 

Innledning

Høringsnotatet er en oppfølging av tiltak som er varslet i Meld. St. 30 (2015-2016) og omhandler endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Departementet foreslår en ny bokstav b i forskriften § 1-1 i som gir en utvidet adgang for asylsøkere til å utføre frivillig, vederlagsfritt arbeid og delta i praksisopplæring. I tillegg foreslår departementet en endring i forskriften § 17-24 som åpner for unntak fra vilkåret om dokumentert identitet ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse.

IMDi er positive til, og støtter, endringene som er forelagt i høringsnotatet. Direktoratet har samtidig enkelte innspill og kommentarer som vil fremgå av høringssvaret.

Departementets høringsforslag legger frem en forskriftsendring som vil støtte opp under formålene med et fulltidsprogram i integreringsmottak. De foreslåtte forskriftsendringene er både nødvendige og, etter IMDis syn, tilstrekkelige for at oppdraget med integreringsmottak, gitt av Justisdepartementet, skal kunne utføres på en god måte.

IMDi ønsker samtidig å belyse vår rolle i arbeidet med integreringsmottak. I innledningen av høringsnotatet står det at «asylsøkere som deltar i et integreringsfremmende program i regi av UDI eller asylmottaket hvor de bor». Her mener IMDi at det med fordel kunne ha vært vurdert å presisere at IMDi og vertskommunen har regien i programmet i samarbeid med UDI og asylmottaket. IMDi mener at vår rolle i denne sammenheng bør tydeliggjøres, da det er IMDi som har hovedansvaret for integreringsmottakene på statens vegne.

 

Forslag om en egen bestemmelse i utlendingsforskriften § 1-1 b om frivillig, vederlagsfritt arbeid og praksisopplæring for asylsøkere

IMDi stiller seg bak departementets forslag om en ny § 1-1 b i utlendingsforskriften. Den nye hjemmelen vil gi adgang til frivillig, vederlagsfritt arbeid og praksisopplæring for personer som har søkt beskyttelse i Norge. Muligheten til å komme tidlig ut i praksis i offentlig og privat virksomhet etter ankomst Norge vil etter vårt syn kunne styrke innvandreres mulighet til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Det vil således bety lettere integrering av den aktuelle målgruppen til Norge, samtidig som det vil lette tilgangen på arbeidskraft.

Vi viser i denne forbindelse til formålet med integreringsmottakene om tidlig innsats og de føringer som i denne sammenhengen har blitt gitt, blant annet i Meld. St. 30 (2015-2016). Erfaringer fra før 2003, da lignende tiltak sist ble vurdert, viser at de foreslåtte endringene kan ha positiv effekt på flere forhold, herunder mottaksbeboere selv.

IMDi er positive til at de foreslåtte forskriftsendringene tidsbegrenses og at ordningen evalueres. Dette kan enten skje, slik departementet forslår, om tre år i lys av den mottaksorganisering og de integreringsprogram som da gjelder. Eventuelt kan ordningen sees tettere opp mot integreringsmottakene og evalueres på samme tidspunkt som når integreringsmottakene skal evalueres.

Den aktuelle praksisordningen som beskrives i høringsdokumentet har flere likhetstrekk med språk- og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet. Ved en gjennomføring av de foreslåtte endringene vil det muligens være nødvendig å avklare forholdet mellom arbeidsgivere, kommunene, mottakene og NAV. Videre er det slik at kommunene og NAV har opparbeidet seg erfaring gjennom introduksjonsprogrammet. Denne erfaringen kan være verdifull inn i det konkrete arbeidet med hvordan en eventuell ordning med praksisopplæring for asylsøkere i integreringsmottak kan bli et supplement til det kommunale kvalifiserings- og integreringsarbeidet.

Det kan avslutningsvis være hensiktsmessig om arbeidsgivere har en kontaktperson eller et kontaktpunkt inn mot det offentlige, for saker som gjelder praksis og arbeidstrening for personer som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Departementet foreslår i denne sammenheng at UDI utarbeider generelle retningslinjer for deltakelse i praksisopplæring. IMDi stiller seg bak dette forslaget. Vi mener samtidig at IMDi med sitt ansvar innenfor bosettings- og integreringspolitikken, og kjennskap til kommunene, bør involveres i utarbeidelsen av retningslinjene.

 

Unntak fra vilkåret om dokumentert identitet i utlendingsforskriften § 17-24 første ledd

IMDi stiller seg bak departementet forslag om et unntak fra vilkåret om dokumentert identitet i utlendingsforskriften § 17-24 første ledd. Den foreslåtte endringen vil åpne for at tvil om en asylsøkers identitet ikke er til hinder for at personer i integreringsmottak skal kunne få midlertidig arbeidstillatelse. Dette vil med andre ord åpne for at beboere i integreringsmottak kan delta i praksisopplæring og arbeid. Dette er en sentral styrking av personer i integreringsmottak sin mulighet for å ta seg arbeid før de eventuelt får innvilget en oppholdstillatelse. IMDi mener dette vil kunne bidra til å skape en tydelig motivasjon for integrering, hva gjelder denne persongruppen.

Det har hittil vært krevende å finne løsninger for denne persongruppen i målgruppen for integreringsmottak, som ivaretar andre aktiviteter enn opplæring og deltakelse i rene sosiale sammenhenger. Vårt syn er at den nye paragrafen vil skape nødvendig fleksibilitet for denne gruppen når den enkeltes individuelle plan skal utarbeides, og når konkrete tiltak skal etableres.

Departementet fremholder at risikoen for misbruk av ordningen reduseres ved at man avgrenser adgangen til praksisopplæring til søkere som deltar i et integreringsfremmende program. IMDi er enige i dette og stiller seg bak departementets vurderinger på dette området. Vi mener videre at en tidlig start på kvalifiseringsløpet i Norge er et svært tungtveiende hensyn, som veier tyngre enn en eventuell risiko for misbruk av ordningen.

Vi mener departementets forslag om unntak fra dokumentert identitet er en nødvendig endring dersom personer uten oppholdstillatelse skal kunne ha arbeidsrettede fulltidsprogram i integreringsmottak.

IMDi har intet å bemerke hva gjelder økonomiske og administrative konsekvenser.

 

Med hilsen

 

 

Libe Rieber-Mohn                                      Halwan Ibrahim

direktør                                                       avdelingsdirektør