Høringssvar fra Jussbuss

Høringssvar fra Jussbuss

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

 

                                                                                                                      Oslo, 13. oktober 2017

                                                                                                                      Vår ref: SAG/INNVA

 

 

 

 

Deres ref: 17/4890

Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

 

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak tilknyttet Universitetet i Oslo. Gjennom vår saksbehandling tilegner vi oss erfaring om hvordan regler slår ut i praksis. I 2016 behandlet Jussbuss 756 saker om arbeidsrett og 1081 saker om utlendingsrett.

 

Om forslaget som helhet

Jussbuss er positive til å utvide asylsøkeres adgang til å arbeide. Vi deler departementets syn på at dette vil kunne bidra til en verdifull hverdag, til større deltakelse i arbeidslivet og til bedre integrering. Vi har noen innspill til gjennomføring av ordningen.

 

Effektive kontrollmekanismer

Jussbuss savner en konkret beskrivelse av kontrolltiltak i departementets høringsnotat. Departementets uttalelse om at «noen på vegne av myndighetene fører en viss kontroll» er for vag.

 

Jussbuss understreker at det må iverksettes konkrete og solide kontrolltiltak for å sørge for at en utvidet adgang til vederlagsfritt arbeid ikke resulterer i utnytting av asylsøkere. Det må også klargjøres hvilket organ som skal ha ansvar for denne kontrollen. Det er avgjørende at kontrollen blir utført av et kompetent og uavhengig organ, med spesiell kompetanse på arbeidsrett.

 

Utarbeiding av retningslinjer

Jussbuss er skeptiske til at UDI alene skal utarbeide retningslinjer til utlf. § 1-1 b. Det er av avgjørende betydning at retningslinjene blir utformet på en arbeidsrettslig betryggende måte. Vi ber derfor om at andre kompetente organer også inkluderes i arbeidet.

 

Opplæring i grunnleggende arbeidsrett

Jussbuss’ erfaring tilsier at det er stor risiko for utnyttelse på arbeidsmarkedet av mennesker som har innvandret til Norge. Vi møter ofte klienter som ikke er klar over sine rettigheter i det norske arbeidsmarkedet. Et nyttig og kostnadseffektivt tiltak for å bøte på dette, er kurs i grunnleggende arbeidsrett for flyktninger. Vi ber departementet om å se på mulighetene for å innføre et slikt kurs.

 

Behov for omfattende og reell evaluering

Videre er Jussbuss positive til at forskriftsendringene tidsbegrenses og evalueres. Vi ber departementet om å inkludere både asylsøkerne og høringsinstansene i evalueringsprosessen. Jussbuss vil understreke viktigheten av at deltakerne i prosjektet får reell mulighet til å bidra i evalueringen.

 

Dersom dere har spørsmål til uttalelsen kan dere kontakte Jussbuss via konntaktpersonene Linn ( sag@jussbuss.no tlf. 22 84 29 33) eller Ida (innva@jussbuss.no tlf. 22 84 29 07) alle hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00, med unntak av torsdager.

 

 

Med vennlig hilsen

Jussbuss v/ sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen og utlendingsrettsgruppen

 

Linn Firdaous Nikkerud                                   Ida Tønnessen

Vedlegg