Høringssvar fra Biskopen i Møre

Endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

Dato: 06.10.2017

Svartype: Med merknad

Møre biskop takker for muligheten til å avgi høringssvar.

Møre biskop støtter forskriftforslaget, men har merknader til ordlyden i § 1-1 b, tredje ledd: "som deltar i integreringsfremmende program".

Denne avgrensingen mht hvem som skal omfattes av forskriftsendringen, støttes ikke.

Departementet skriver i punkt 2. Bakgrunn: "Samtidig bør tilbudet ikke være innrettet slik at det i seg selv kan fremstå som attraktivt for asylsøkere uten beskyttelsesbehov". Rettssikkerheten til den enkelte asylsøker må settes først og være det bærende prinsippet i alle avgjørelser. Erfaringen viser at det ikke alltid er avklart hvem som reelt er uten et beskyttelsesbehov.

Enten asylsøkeren blir innvilget videre opphold i Norge eller ikke, vil tiltak som bidrar til å motvirke passivitet være av vesentlig betydning for asylsøkerens psykiske helse, selvrespekt og menneskeverd.

Møre biskop mener derfor at ordlyden i denne setningen i § 1-1 b skal lyde: "Asylsøkere kan i regi av et asylmottak, vederlagsfritt ha praksis i offentlig og privat virksomhet eller utføre arbeidsoppgaver i asylmottaket selv om arbeidet ellers utføres av lønnede arbeidstakere."

Ingeborg Midttømme

Møre biskop