Høring - NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Høringssvar fra KS

Høringssvar fra KS om NOU 2016-15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Dato: 05.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg