Høring - NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Dato: 09.01.2017
Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.