Høring - NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 10.01.2017
Svartype: Uten merknad