Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial.

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Kommunestyret i Gjerdrum behandlet høringen i møte 30.11.16 og gjorde følgende vedtak:

"Gjerdrum kommune støtter konklusjonene og forslagene til tiltak som er lagt fram i utredningen (side 13 i utredningen)."