Høringssvar fra Unio

NOU 2016 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial.

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Unio viser til Utdanningsforbundets høringssvar, og slutter oss til dette.