Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

NOU 2016-14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Om Forleggerforeningen og læremiddelforlagene

Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer representerer til sammen nærmere åtti prosent av bokomsetningen i Norge. Forleggerforeningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene, og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland.

Læremiddelprodusentene som er medlemmer i Forleggerforeningen representerer anslagsvis 85 % av analog og digital læremiddelomsetning i Norge.

Om digitale læremidler som tiltak for å styrke læringen til elever med stort læringspotensial

I utredningen anbefaler utvalget for høyt presterende elever at «nasjonale myndigheter sørger for at det utvikles digitale læringsressurser for elever som blant annet ivaretar dybdelæring i alle fag» (s. 93). Utvalget setter ingen kostnadsramme for tiltaket, men det anslås at iverksetting vil kunne kreve ekstra bevilgninger.

Forleggerforeningen er en pådriver for at det skal satses mer på digitale læremidler, og er positiv til at det satses på digitale læremidler for elever med stort læringspotensial. Digitale læremidler åpner for nye muligheter når det gjelder differensiering og tilpasset opplæring, og det er gledelig å se at dette anses som nyttige verktøy også for å styrke de sterkeste elevene.  

Forleggerforeningen er enig i vurderingen i at en særskilt satsing på digitale læremidler for elever med stort læringspotensial vil medføre et behov for ekstra ressurser. Markedet for digitale læremidler er fortsatt lite bærekraftig. Sett i sammenheng med at det per i dag er liten vilje til å betale kostnadsdekkende priser for digitale læremidler i kommuner og fylkeskommuner[1], gjør dette en finansieringsordning særlig nødvendig når man skal iverksette nye tiltak.

Om organiseringen av tiltaket

I utredningen foreslås det at oppdraget om utviklingen av digitale læremidler for elever med stort læringspotensial kan gis enten til IKT-senteret eller til Utdanningsdirektoratet (s. 93). Forleggerforeningen mener oppdraget bør gis til Utdanningsdirektoratet, i form av en tilskuddsordning på linje med øvrige ordninger i deres regi.

Erfaringsmessig ser vi at høy kvalitet på læremidler forutsetter at flere tilbydere kan utvikle et mangfold av ressurser. En tilskuddsordning vil bidra til å stimulere et fritt og innovativt marked. Innenfor en slik ordning vil man dra nytte av de sterke digitaldidaktiske fagmiljøene og spisskompetansen som finnes i forlagene og hos andre læremiddelutviklere. Ved å tilrettelegge for sunn konkurranse, vil en tilskuddsordning bidra både til et større utvalg av digitale læremidler for elever med stort læringspotensial, og til å høyne kvaliteten på de læremidlene som produseres. Samtidig tilrettelegger man for reell pedagogisk valgfrihet for lærere på alle trinn.

Om å bruke Den virtuelle matematikkskolen som modell

Forleggerforeningen merker seg at utvalget mener at «det er viktig å bruke erfaringer fra Den virtuelle matteskolen (DVM)». DVM er fortsatt i en pilotfase, og prosjektet vil kunne få en annen form dersom det videreføres som ordinært tiltak[2].

Forleggerforeningen ber Kunnskapsdepartementet merke seg at DVM og tilsvarende tjenester har viktige prinsipielle sider, både når det kommer til rettighetsfeltet og når det gjelder rolleavklaringen mellom det private markedet og offentlige aktører. For innholdsleverandører er det av ytterste viktighet at økonomiske rammevilkår er ivaretatt og at valg av modell ikke blir et hinder for fri konkurranse mellom aktørene.

Om den «danske modellen»

Forleggerforeningen merker seg at utredningen henter mange eksempler fra Danmark. Vi mener at Danmark er et relevant land å sammenligne seg med, og at den såkalte «danske modellen» har elementer vi kan lære av og la oss inspirere av i Norge. Men en slik modell må selvsagt tilpasses en norsk virkelighet, og man må gå grundig igjennom erfaringene man har hatt i Danmark etter at satsingen på digitale læremidler ble initiert.

 

Forleggerforeningen og læremiddelforlagene stiller seg gjerne til disposisjon dersom det er ønske om mer informasjon. Vi kan også bidra i utarbeidelsen av et kostnadsestimat.


Med vennlig hilsen

Kristenn Einarsson

Administrerende direktør
Den norske Forleggerforening

 

[1] Se f.eks rapporten «Universell utforming av digitale læremidler», utformet av Proba samfunnsanalyse på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementet 2016, s. 20.

[2] «Fordi portalen inneholder produkter fra det kommersielle markedet vil vi ikke kunne ha åpen innlogging. Dette er foreløpig en pilot og i et permanent tilbud vil dette kunne bli annerledes», informasjonsside om DVM på IKT-senterets nettsider: https://iktsenteret.no/prosjekter/den-virtuelle-matematikkskolen

Vedlegg