Høringssvar fra Abelia

Høringsuttalelse fra Abelia - Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad

Abelia har behandlet Jøsendal-utvalgets utredning, og mener NOU'en er en svært solid gjennomgang av situasjonen for en spesiell gruppe elever i norsk grunnutdanning som alt for lenge har blitt oversett. Abelia kan i all hovedsak slutte seg til beskrivelsen og de foreslåtte tiltakene.

Det har vært en allmenn oppfatning at det er riktig å sette inn tyngden av ekstra tiltak på de av elevene som har slitt mest i skolesituasjonen. Det er imidlertid på høy tid å bruke ressurser også på de 10-15 prosentene av elevene med stort læringspotensial til at de også får et tilbud om tilpasset opplæring. Norsk arbeids- og næringsliv er avhengig av at også disse elevene får opplegg og utfordringer som kan legge grunnlaget for videre utvikling i høyere utdanning som kvalifisering til yrkeslivet.

Det er vanskelig å tenke seg at skolen skal være i stand til å gjennomføre dette uten tilførsel av nødvendige ressurser. Vi støtter derfor forslagene om mer forskning på området, og systematisk kartlegging og evaluering av tiltak for elever med stort læringspotensial. Abelia mener at man for øvrig vil komme langt med kompetanseutvikling av skoleledere, lærere og spesialpedagoger og bruk av læringsteknologi for å tilby tilpasset opplæring til hver enkelt elev.

Det er vesentlig at opplæringslovens § 1-3 justeres slik at det blir tydeliggjort at elever med stort læringspotensial også er omfattet av lovparagrafen.

Som utredningen anbefaler, er det viktig at tilpasset opplæring for disse elevene inkluderes som tema i nasjonale satsinger og utvikling av veiledningsmateriell. Da må også utdanning for skoleledere, lærere, spesialpedagoger og PPT-personell innbefatte disse elevenes spesielle utfordringer.

for Abelia,

 

Hilde Widerøe Wibe
Sign.

Direktør Næringspolitikk

Knut Erik Beyer-Arnesen
Sign.

Fagsjef utdanningspolitikk

Vedlegg