Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Svar på høring "Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial"

Dato: 14.11.2016

Svartype: Med merknad

Arkivsak-dok.16/6809

 

Saksbehandler: Karin Fredh Eliassen                                         Møtedato: 03.11.2016

 

 

Svar på høring til NOU 2016:14 «Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial»

Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling Følgende har vært medsaksbehandler: Marianne Tysvær Løkkevik

 

 

 

 

 

Vedlegg: Ingen vedlegg

Sammendrag: Regjeringen har gitt Kunnskapsdepartementet i oppdrag å vurdere forutsetninger og foreslå konkrete tiltak for at flere elever skal prestere på høyt og avansert nivå i grunnopplæringen, og for at høyt presterende elever skal få et bedre skoletilbud. Utvalget har valgt å utvide gruppen til elever med stort læringspotensial.

Utvalget har undersøkt elevgruppens nåværende situasjon, og sett på forskningsresultater og erfaringer fra andre land. På bakgrunn av dette har utvalget foreslått tiltak for å gi et bedre tilbud til elevgruppen.

Sarpsborg kommune støtter mange av anbefalingene i utredningen, men har noen presiseringer og innvendinger.

Sarpsborg kommune ser positivt på at handlingsrommet belyses, at kunnskap om elevgruppen økes, og at det settes fokus på tilpasset opplæring. Det er likevel et ønske om flere tiltak som kan hjelpe lærere i undervisningen. Utvalget trekker inn PPT som en ressurs i kartleggingen av elevgruppen. Sarpsborg kommune vil spesielt vektlegge at dagens ressursramme for PPT ikke kan inkludere kartlegging av elever med stort læringspotensial.

Utredning: Kartlegging av elever med stort læringspotensial:

Utvalget påpeker at PPT skal bistå skolene i kartleggingsprosessen, at det skal være et tettere samarbeid mellom skolene og PPT rundt elevene med stort læringspotensial.

Utvalget sier at: «PPT trenger ressurser og kompetanse til å gjøre sakkyndige vurderinger og til å veilede skolen om elever som har stort læringspotensial og læringsutfordringer.»

Utvalget påpeker samtidig at PPT skal ha kompetanse og ressurser til å identifisere disse elevene innenfor dagens ressursramme. Sarpsborg kommune ser ikke muligheten til at PPT kan bistå i kartleggingsprosessen innenfor dagens ressursramme. Kartleggingsprosessen bør kun falle inn under lærerens arbeidsoppgaver.

 

Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial:

Utvalget sier at: «Grunnopplæringen gir ikke elever med stort læringspotensial tilpasset opplæring som gjør det mulig for dem å realisere sitt læringspotensial.» Sarpsborg kommune er bare delvis enig i utsagnet. Sarpsborg kommune mener det foregår mye god praksis i forhold til tilpasset opplæring, og at skolene i de senere årene har hatt en økt bevissthet rundt temaet. Sarpsborg kommune ser likevel positivt på at utvalget setter fokus på en elevgruppe som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet i forhold til tilpasset opplæring.

 

Utnyttelse av handlingsrom:

Utvalget anbefaler at skoleledere tilrettelegger for fleksibel organisering for elever med stort læringspotensial. Utvalget påpeker at handlingsrommet på 25 % muliggjør en strukturendring som kan gagne denne elevgruppen. Sarpsborg kommune stiller seg positive til at dette handlingsrommet utnyttes i større grad for å tilpasse undervisningen til de enkelte elevgruppene.

 

Utvikling av digitale læringsressurser: Utvalget anbefaler å utvikle digitale læringsressurser for elever som blant annet ivaretar dybdelæring i alle fag. Sarpsborg kommune ser at dette kan være en av mange måter å berike tilpasset opplæring for denne elevgruppen, men det bør ikke oppfordres til utvidet bruk av en slik læringsressurs av hensyn til elevens behov for sosial tilhørighet. Dersom det utvikles en slik digital læringsressurs, bør det utarbeides en veiledning som også ivaretar elevens sosiale behov.

Sarpsborg kommune etterlyser flere tiltak som kan hjelpe lærere direkte i undervisningssituasjonen.

Utdanning/videreutdanning: Utvalget sier at kunnskap om elevgruppen må tillegges større vekt i pedagogiske utdannelser og videreutdanning. Videre foreslår utvalget en e-læringsmodul for å øke kompetanse om elevgruppen i skole og PPT. Sarpsborg kommune støtter forslaget, og ser verdien av at temaet belyses og kompetansen rundt elevgruppen økes.