Høringssvar fra Asker kommune

Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Om hovedbudskapet

Asker kommune ser det slik at hovedbudskapet i NOU 2016: 14 er at elever med stort læringspotensial skal få tilpasset opplæring på en slik måte at de kan realisere læringspotensialet. Vi oppfatter at utvalget peker på at bruk av differensiering som metode er mest hensiktsmessig for å nå målgruppen.

Asker kommune er enig i dette, og mener pedagogisk og organisatorisk differensiering i opplæringen er det viktigste redskapet.

Asker kommune har over lengre tid jobbet aktivt med tilpasset opplæring gjennom prosjekt tidlig innsats og vurdering for læring. Elever i Asker kommune har gode skoleresultater. Skolenes opplevelse er at satsningene har resultert i et styrket fokus på tilpasset opplæring for alle, inklusive elever med stort læringspotensial.

Asker kommune gjennomførte i 2016 en pilot ved 2 barneskoler. Piloten skulle teste ut et kartleggingsverktøy for identifisering av elever med stort læringspotensial. Det ble også jobbet med modell for differensiert undervisning etter kartleggingen.

Om tiltak

Tiltak som beskrives i tabell 1.1 støttes.

Tiltaket som innebærer å utvikle gode verktøy for identifisering sees på som forutsetning for arbeidet med differensiering. Tiltakene som innebærer progresjonsbeskrivelser i læreplaner, og e-læringsmoduler som ivaretar dybdelæring anses viktige og relevante.

Det foreslås som et tiltak å beskrive handlingsrommet i dagens regler bedre. Dette støtter Asker kommune, og at det legges vekt på eksempler på god praksis.

Vedrørende kapittel 8 om økonomi, administrative og andre konsekvenser

Skolene i Asker kommune peker på at ressurser utfordrer handlingsrommet.

Pr. i dag differensierer lærere flere ulike nivåer innenfor fagene i en klasse og rammeverket brukes.

Pr i dag gjøres dette innenfor dagenes ressurser og kapasitet. Skolene opplever at det vil være utfordrende med ytterligere differensiering uten at det gis økte ressurser i klasserommet.