Høringssvar fra Trondheim Kommune

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 29.11.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementet til NOU 2016:14 "Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial":

1. Trondheim kommune er enig i at det bør presiseres at opplæringslovens paragraf 1-3 om tilpasset opplæring og tidlig innsats også gjelder for elever med stort læringspotensial.

2. Trondheim kommune mener nasjonale myndigheter kan gjøre mer for å sette fokus på denne elevgruppen, gjennom nasjonale systemer og kompetansetiltak, og støtter at tilbud til elevgruppa i hovedsak gis innenfor rammen av det ordinære tilbudet. Styrking av tilbudet til elever med stort læringspotensial må ikke gå ut over tilbudet elever med andre utfordringer.

3. Trondheim kommune støtter tydeliggjøring av at progresjon i veiledning til fag også skal inneholde eksempler fra elever som har stort læringspotensial og som har stor progresjon. Praktiske eksempler på hvordan denne elevgruppa kan ivaretas vil bidra til at lærere bedre kan legge til rette.

4. Trondheim kommune støtter at det utvikles mer kunnskap om elever med stort læringspotensial og tiltak som bedrer skolesituasjonen til elever som har stort læringspotensial.

5. Trondheim kommune er positiv til at nasjonale myndigheter stiller krav om at denne elevgruppa også omfattes av forskning og utviklingsarbeid, og at forskning på virksomme tiltak formidles til sektor slik at ny kunnskap får effekt i klasserommet.

6. Trondheim kommune støtter at det igangsettes forskning på virkningen av tiltak mot denne elevgruppen, men vil advare mot å øke det totale omfanget av kartleggingstester i skolen.

7. Trondheim kommune støtter at kompetansen på tiltak mot denne elevgruppen økes i PPT og øvrig støttesystem.

8. Trondheim kommune mener en bør se til erfaringer fra kulturskolen der utvikling av talenter er fokusområde.

9. Trondheim kommune er enig i at satsing på et godt og inkluderende læringsmiljø er det viktigste tiltakene for å bedre situasjonen til denne elevgruppen. Særlig er god, relasjonsbasert klasseledelse og høye forventninger viktige verktøy for å nå alle elever.

10. Trondheim kommune mener at alle skoler skal ha kapasitet til å jobbe systematisk med elevenes læring, og er enig i at det er skoleeiers ansvar. Trondheim kommune er også enig i at skoleeier(e) bør sikre nettverk mellom skoler og mellom skoler og lokale og nasjonale skolemyndigheter som sikrer at god praksis spres og blir brukt.

11. Trondheim kommune mener det er viktig at nasjonale myndigheter bidrar med kunnskap om hvordan det best kan legges til rette for kapasitetsbygging som bidrar positivt til denne spesielle elevgruppen.

12. Trondheim kommune mener nasjonale myndigheter har et særlig ansvar for at det utvikles kunnskap som skoleeier kan bruke for å sikre kompetanse i skolens støttesystem.

13. Trondheim kommune mener fleksibel organisering av læringsaktiviteter er en mulighet allerede i dag, og støtter utvalget i at disse mulighetene må utnyttes bedre enn det som gjøres i dag. Trondheim kommune mener nasjonale myndigheter har et ansvar for å skape og spre kunnskap om hvilke fleksible løsninger som vil gagne denne elevgruppen og vil understreke behovet for tilstrekkelig lærertetthet som virkemiddel for fleksibel organisering.

14. Trondheim kommune er glad for at utvalget peker på kunnskapsbasert, variert og praktisk undervisning som viktig for å nå målgruppen. Tiltak for å gjøre skolen mer praktisk og variert bør derfor styrkes, også gjennom nasjonale satsinger.

15. Trondheim kommune er glad for forslaget om at nasjonale myndigheter tar ansvar for å legge til rette for forsering for de i den aktuelle elevgruppen som det kan være aktuelt for, men mener forsering ikke kan være hovedvirkemidlet. Denne elevgruppen har som alle andre behov for sosial utvikling sammen med jevnaldrende.

16. Trondheim kommune har stor tro på digitale læremidler, og støtter at det tas et større nasjonalt ansvar for å utvikle slike læremidler i alle fag. Skoler i Norge blir i økende grad fylt med teknologi, og bør ha god tilgang til kvalitetssikrede læringsressurser som kan benyttes med bruk av digitale hjelpemidler.

17. Trondheim kommune støtter at det legges til rette for e-læring som etter- og videreutdanning for lærere og ansatte i PPT om hva som virker i for denne elevgruppen. Men Trondheim kommune mener også at elevgruppen bør fokuseres i eksisterende etterog videreutdanning på en bedre måte enn i dag.

18. Trondheim kommune støtter utvidelse av lærerspesialistordningen, og mener denne kan bidra til å utvikle skolens undervisningspraksis for denne elevgruppen og være til nytte for alle elever. Trondheim kommune mener en slik ordning bør inneholde klare krav til arbeidsområde i skolen og til faglig fordypning for lærerspesialistene.

19. Trondheim kommune støtter utvikling av kartleggings- og veiledningsmateriell til skoler og PPT, men mener det ikke holder å publisere på UDIR sine nettsider. Ressurser kan bare implementeres ved at de følges av klare prioriteringer og bistand direkte til skoleeier og skoler.

20. Trondheim kommune er enig i at denne elevgruppen bør inkluderes i nasjonale satsinger og tiltak, men mener elevgruppen må ses i sammenheng med andre elever i skolen.