Høringssvar fra Stavanger kommune

HØRING - Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 28.11.2016

Svartype: Med merknad

Stavanger kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2016:14 «Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial». Kommunen slutter seg i all hovedsak til forslagene. Høringsuttalelsen er gitt i tråd med utvalgets liste over anbefalinger på side 13 i utredningen:

Stavanger kommune er positiv til anbefalingen om at opplæringslovens § 1-3 justeres for å tydeliggjøre at lovbestemmelsen også inkluderer elever med stort læringspotensial slik at teksten blir: «Opplæringa skal tilpassast evnene og førestnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten slik at kvar enkelt får utvikla og utnytta læringspotensialet sitt».

Kommunen støtter forslaget om at handlingsrommet i dagens regelverk tydeliggjøres for skoleleder, skoleeier og fylkesmannen. Eksempelvis gjelder det ordningen om omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag hvor utvalget foreslår at det utarbeides gode eksempler på god praktisering av bestemmelsen.

Kommunen støtter videre utvalgets forslag om at progresjonsbeskrivelsene i veiledningene til læreplaner for fag skal vise eksempler på kompetanse på et høyt og avansert nivå.

Kommunen støtter forslag om ressurser til forskning på elevgruppen. Det er viktig at forskningen er tett koblet til skoler og lærerutdanning, og rettes mot å påvirke praksis i undervisningen.

Elever med stort læringspotensial er en heterogen gruppe og har ulike behov. Kommunen støtter utvalgets forslag om at tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial inkluderes som tema i videreutdanning, skoleleder- og lærerutdannelse, utdanning i spesialpedagogikk, og i utdanningen til PPT.

Kommunen støtter videre utvalgets forslag om at det utvikles kompetanseprogram for PPT og andre spesialpedagogiske institusjoner om lærevansker hos barn og unge med stort læringspotensial.

Kommunen støtter utvalgets forslag om at skoleeier må legge til rette for at det bygges kapasitet på den enkelte skole og mellom skoler. Kommunen er enig i at skoleeier skal ta sin del av ansvaret for at skole og PPT har kompetanse i og ressurser til å identifisere elever med stort læringspotensial og tilpasse opplæringen til dem.

Stavanger kommune støtter anbefalingen fra utvalget om at skoleleder tar i bruk eksisterende forskning og tilrettelegger for fleksibel organisering for elever med stort læringspotensial. Det må være en profesjonell, skjønnsmessig vurdering for hva som er best for eleven på kort og lang sikt.

Stavanger kommune slutter seg til forslaget om at lærere må variere undervisningsmetoder gjennom dybdelæring og berikelse. Det er i den sammenheng viktig og avgjørende at nasjonale myndigheter utvikler digitale læringsressurser for elever som ivaretar dybdelæring i alle fag. Berikelse og bruk av IKT er eksempler på pedagogisk differensiering som vil hjelpe lærere til å gi elever med stort læringspotensial bedre tilpasset opplæring. De fleste elevene med stort læringspotensial skal mesteparten av tiden få opplæringen sin tilrettelagt i klassen.

Kommunen er positiv til forslaget om at det må utvikles kartleggings- og veiledningsmateriell for identifisering og didaktiske råd i fag for skolene, kommunene og PPT. Kommunen støtter videre utvalgets forslag om å vurdere utvidelse av lærerspesialistordningen til å inkludere kunnskap om elever med stort læringspotensial.