Høringssvar fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Mer å hente

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad
Etter å ha lest utredningen i sin helhet, er det hovedsakelig én ting jeg på vegne av Fremmedspråksenteret ønsker å rette blikket mot, nemlig nasjonale sentre sin rolle i prosessen for å bedre læring for elever med stort læringspotensial. Som nevnt i utredningen (se s. 17) har nasjonale sentre fått i oppdrag å utvikle læringsressurser som retter seg mot faglig sterke elever. Imidlertid vil vi gjøre oppmerksom på at ansatte ved sentrene kan mangle nødvendig kunnskap og faglig kompetanse på dette området, noe som kan føre til at ressursene vi utvikler for denne elevgruppen blir ineffektive og ikke fremmer læringen deres. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen ønsker derfor at nasjonale myndigheter sørger for å arrangere flere forskningskonferanser hvor viktige aktører formidler sin faglige kunnskap til de ansatte hos de ulike sentrene slik at vi kan jobbe mer kunnskapsbasert videre. 
 
Vennlig hilsen,
Natali Seguí Schimpke

Rådgiver i spansk
Fremmedspråksenteret