Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune til NOU 2016/14

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Elever med stort læringspotensial er en elevgruppe som har blitt viet for liten oppmerksomhet i norsk skole, og byrådet støtter derfor at det må tas ansvar for denne gruppen på alle nivåer i utdanningssektoren slik det skisseres i utredningen.

Bergen kommune støtter anbefalingene i utredningen. Prinsippene for læring som utvalget redegjør for, og som de mener danner grunnlaget for et godt læringsmiljø og en god undervisning for alle elever, er i overensstemmelse med det læringssynet som ligger til grunn for Bergen kommunes nye kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen Sammen for kvalitet - læring.

Utvalget presenterer tiltak som er særlig viktige for elever med stort læringspotensial, og fremhever at spesielt viktig for disse elevene er:

  • Identifisering og anerkjennelse
  • Pedagogisk differensiering
  • Organisatorisk differensiering

Bergen kommune vil videre knytte noen kommentarer til de ovennevnte punktene.

Tidlig identifisering av elever med stort læringspotensial er avgjørende. Her vil PPT ha en viktig rolle, slik som utvalget også trekker fram. Opplæringslovens paragraf 1.3 om tilpasset opplæring og tidlig innsats omfatter også elever med stort læringspotensial, og dekker i hovedsak deres behov for forsvarlig opplæring. PP tjenesten skal drive systemarbeid som skal styrke den ordinære tilpassede opplæringen i skolen. Dette arbeidet skal inkludere elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever. Dersom PPT skal ta et større ansvar for denne elevgruppen med hensyn til testing og utredning, vil dette medføre økt behov for kompetanse og ressurser i PP-tjenesten. Samtidig vil byrådet understreke at en bedret tilrettelegging og et bedre skoletilbud for disse elevene må skje gjennom et tett samarbeid mellom PPT og skole. I Bergen er det naturlig å tenke seg at samarbeidet om kartlegging og tiltak vil kunne utvikles i de pedagogiske utviklingsgruppene som er etablert på hver skole.

Bergen kommune støtter intensjonene som ligger i at skoleeier skal ta ansvar for at skole og PPT har kompetanse i og ressurser til å identifisere elever med stort læringspotensial og tilpasse opplæringen for dem. Samtidig ser vi at det er behov for forskning som kan identifisere omfanget av denne elevgruppen og det er nødvendig med mere kunnskap for å kunne tilrettelegge undervisningen bedre. Det er derfor et stort behov for forskning på området, og at skoleeiere, skoler og PPT får veiledning og mulighet til kompetanseutvikling som igjen kan føre til endret praksis. Bergen kommune vil påpeke at det er en forutsetning at nasjonale myndigheter prioriterer denne tematikken slik det skisseres i utredningen, med forskning og forskningsformidling til sektoren, for at en skal kunne være i stand til å sikre et bedre skoletilbud for elever med stort læringspotensial.

Pedagogisk differensiering handler om å tilpasse innhold og arbeidsprosess til den enkelte elev. Her vil Bergen kommune understreke at pedagogisk bruk av IKT har et potensiale for å bli en mye større del av opplæringen enn i dag, og at det i større grad må legges til rette for dette for på den måten å gi elever med stort læringspotensial en bedre tilpasset opplæring.

Når det gjelder organisatorisk differensiering er Bergen kommune utgangspunkt er at alle skal ha en tilpasset opplæring innenfor et inkluderende fellesskap, der elever med ulike forutsetninger og ulik bakgrunn får opplæring i samme klasse eller basisgruppe. Kunnskap er ikke en statisk størrelse som overføres fra ekspert til elev, men som konstrueres gjennom samhandling og kommunikasjon i et sosialt fellesskap med andre, og sosial tilhørighet og sosialt fellesskap er en viktig forutsetning for faglig læring. Klassen/basisgruppen skal ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet, og først når denne er ivaretatt kan elever organiseres i andre grupper etter behov. Organisatorisk differensiering må derfor bare forbeholdes særskilte deler av opplæringen, og det må foretas en konkret og grundig kartlegging og vurdering i de tilfellene det er aktuelt slik at en kan skille mellom de som kan ha nytte av et slikt tilbud og de som ikke vil ha det.

Når det gjelder organisatorisk differensiering vil Bergen kommune støtte utvalgets vurdering om å ikke anbefale egne klasser eller skoler for elever med stort læringspotensial. I hovedsak må en tilpasset opplæring som også tilgodeser de flinke elevene skje innenfor den ordinære opplæringen, det vil si at disse elevene må gis faglige utfordringer innenfor det sosiale og det faglige fellesskapet.

Samtidig ser Bergen kommune at det også organisatorisk kan være behov for fleksibilitet i arbeidet med elever med stort læringspotensial. Sosialt fellesskap kan også gå på tvers av basisgrupper/klasser, og Bergen kommune er i gang med å bygge en organisasjon rundt et tiltak der inviterer til at elever kan forsere skolens matematikkpensum fra ungdomstrinn til videregående. Her samarbeides det med Hordaland fylkeskommune. Elever fra ungdomstrinn i to bydeler er invitert inn til å delta. Vil Vite, som er blitt ett av fire nasjonale realfagssentre, er også invitert med i samarbeidet.

Ved forsering er det imidlertid viktig at elevene ikke får en instrumentell tilnærming til faget, slik vi har erfart at har blitt for enkelte elever som har fått forsere i matematikkfaget. Elevene må lære seg å utforske og gå i dybden, og det må legges pedagogisk og organisatorisk til rette for disse elevene slik at det å forsere i fag ikke blir et selvstudium der elevene ikke får veiledning fra lærer. Behovet for å øke arbeidet med dybdelæring i skolen, slik det er påpekt av Ludvigsenutvalget, er særlig aktuelt for denne elevgruppen.

Bergen kommune vil avslutningsvis fremheve følgende fra utredningen: «Utvalget har fått flere innspill fra foreldre som opplever at deres barn ikke blir sett på skolen. De forteller at det er først når barnet er utredet hos PPT for en vanske, at det blir oppdaget at barnet har sterke kognitive evner. Da kan utfordringene allerede være store, og barnet kan ha kommet inn i uheldige mønstre som har fått konsekvenser for konsentrasjon og motivasjon.»

Foreldre trenger hjelp med å orientere seg i tjenestetilbudet for at det tidlig blir identifisert hvilke behov eleven har. Byrådet vil trekke frem hjem-skole-samarbeidet som en viktig forutsetning. Det er helt avgjørende for elever med stort læringspotensial at det er et godt samarbeid mellom hjemmet, skolen og PPT om kartlegging av eleven. Dette vil legge grunnlaget for planlegging og tilpassing av elevens videre læring og utvikling.