Høringssvar fra Norsk Lektorlag

Høringsuttalelse fra Norsk Lektorlag til NOU 2016-14

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet                                                                                  Oslo, 9. desember 2016

Høringsuttalelse til NOU 2016:14 «Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial»

Vi viser til høringsbrev av 15. september 2016, og oversender herved Norsk Lektorlags høringsuttalelse. Saken ble behandlet i Norsk Lektorlags sentralstyre 6. desember.

Norsk Lektorlag har gjennom flere år vært en pådriver for økt politisk oppmerksomhet om de faglig sterkes behov i skolen. Vi er dermed svært positive til at en med denne NOUen har fått et kunnskapsgrunnlag å bygge videre på, og at ansvarlige i skolesektoren, på ulike nivåer, nå får konkrete råd om hvordan skolesystemet bør rigges for å ivareta elever med stort læringspotensial på en bedre måte.

NLL vil særlig fremheve at:

 • Innføring av kompetansekrav i alle fag vil være avgjørende for om skolen vil være i stand til å tilrettelegge for elever med høyt læringspotensial.
 • Vi støtter forventningene som stilles til skoleeier om kapasitetsbygging, kompetanse og ressurser for systematisk oppfølging av elevenes læring på skole og gjennom PPT. Kommuner med få skolefaglige ressurser må få nødvendig støtte i dette arbeidet.
 •  Vi mener tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial må bli tema i samtlige lektor- og lærerutdanninger, inkludert praktisk-pedagogiske utdanninger.

Det er bred enighet om at dagens skole mangler nødvendig kunnskap om elever med stort læringspotensial. Samtidig fordrer utvalgets skissering av løsninger, også i stor grad en endring i holdningene i skolesektoren. Våre medlemmer erfarer at likhetsprinsippet står sterkt. Norsk skole bør ha en ambisjon om å skape et læringsmiljø hvor også tilpasning til faglig sterke elever er en selvfølge, uten at disse elevene eksponeres. Jøsendal-utvalget viser til at «skoler og lærerorganisasjoner er opptatt av en avklaring av i hvor stor grad skolen har rett til å prioritere elever som presterer lavt fremfor høyt, hvis det ikke finnes økonomiske ressurser til å gi alle et godt tilbud» (s 26.) Norsk Lektorlag vil presisere at denne lærerorganisasjonen slett ikke har bedt om en slik avklaring, men tvert imot har vært tydelige på at skoleeiere og skoleledere må gi lærere og lektorer et godt handlingsrom og nok tid til å tilpasse opplæringen til alle elevgrupper. Vi vil advare mot en dikotomisering hvor lærerne i praksis blir tvunget til å velge mellom oppfølging av de faglig svake eller de faglig sterke elevene.

Vår videre uttalelse er i hovedsak organisert i samsvar med utvalgets anbefalinger.

Utvalgets anbefalinger om rammebetingelser
Jøsendal-utvalget har fremmet forslag om et tillegg til opplæringslovens §1-3 for å tydeliggjøre at denne også gjelder for elever med stort læringspotensial: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten slik at kvar enkelt får utvikla og utnytte læringspotensialet sitt».

Vi deler Jøsendal-utvalgets oppfatning om at skolene «allerede opplever det som umulig å gjennomføre tilpasset opplæring for alle elever» (s. 26). Vi vil advare mot at tillegget kan bli enda en forventning norsk skole ikke klarer å innfri dersom det ikke settes av tid og midler til kompetanseutvikling.

Norsk Lektorlag er positive til et slikt tillegg, som kan føre til større bevissthet om disse elevgruppene i skolen. Vi vil imidlertid advare mot at en slik presisering av elevenes rettigheter ikke vil bedre situasjonen i klasserommet for elever med stort læringspotensial eller for lektorene som skal undervise dem, om det ikke samtidig settes av midler til kompetanseutvikling, tid til faglig oppdatering, og tid til den nødvendige tilpasningen av undervisningen (inkludert for/etterarbeid). Vi viser i denne sammenheng til statsbudsjettet for 2017, der Kunnskapsdepartementet foreslår å øke kommunenes frie inntekter med 150 mill. kroner allerede før et annet forslag om forsterket plikt til tidlig innsats er sendt på høring.

Tillegget forutsetter også en felles oppfatning i skolen om hva læringspotensial er. Det er viktig at læringspotensial defineres bredt, slik Jøsendal-utvalget påpeker (eksempelvis på side 41), slik at det ikke tolkes kun som en kognitiv egenskap hos eleven.

Med disse forbeholdene er Lektorlaget positive til tillegget om tilpasset opplæring. Vi ser det som en utdypning av gjeldende lovverk, og ikke en utvidelse av rettigheten.

 • Norsk Lektorlag støtter et tillegg til opplæringsloven som tydeliggjør at §1-3 også gjelder elever med stort læringspotensial, såfremt regjeringen følger opp med nødvendige budsjettøkninger, slik den nå gjør for svake elever.

Tydeliggjøre handlingsrommet i dagens regelverk
Norsk Lektorlag er positive til tiltak som kan tydeliggjøre hvilket handlingsrom lektorer, skoleledere og skoleeiere har med dagens regelverk, og har ingen innsigelser mot tiltakene Jøsendal-utvalget foreslår i dette arbeidet.

Progresjonsbeskrivelser med eksempler på avansert nivå Lektorlaget støtter forslaget om at nasjonale myndigheter sørger for at progresjonsbeskrivelsene i veiledningene til fag skal vise eksempler på kompetanse på et høyt og avansert nivå, og gi støtte til lærerens arbeid med å tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial. Tydeligere progresjonsbeskrivelser i læreplanene vil gjøre det enklere å forsere og tilrettelegge overgangene mellom barneskole, ungdomsskole og videregående for høytpresterende elever. Det er avgjørende at utviklingen av beskrivelsene foregår parallelt med fagfornyelsen i Kunnskapsløftet. Innspill fra fagfolk som har sitt daglige virke ved ulike skoleslag/trinn i skolen må danne grunnlaget for slik fagfornyelse. Færre kompetansemål vil gi større muligheter til dybdelæring og berikelse. Med svært mange kompetansemål i dagens skole blir det dessverre mye overflatelæring og lite som stimulerer elever med høyt læringspotensial.

 • Norsk Lektorlag støtter at det utvikles progresjonsbeskrivelser i fag som gir støtte til lærerens arbeid for å tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial. Det er avgjørende at dette skjer parallelt med fagfornyelse i Kunnskapsløftet, hvor antall kompetansemål i fag skal reduseres.

Utvalgets anbefalinger om «Kunnskap, forskning og erfaring»
Lektorlaget støtter Jøsendal-utvalgets anbefalinger tilknyttet kunnskap, forskning og erfaring. Vi vil påpeke spesielt at tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial snarest mulig må bli et tema i samtlige lærer- og lektorutdanninger, inkludert alle praktisk-pedagogiske utdanninger som tilbys fagfolk som vil skaffe seg undervisningskompetanse.

Norsk Lektorlag mener det er et tydelig behov for mer klasseromsforskning om gode pedagogiske opplegg for elever med høyt læringspotensial i de ulike fagene. Rapporten «Om lærerrollen» påpeker også behov for å styrke samarbeid mellom lærere og forskningsmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid. «Lærernes arbeid i klasserommet åpner for mange typer forsknings- og utviklingsarbeid, ikke minst av didaktisk karakter. På den måten kan også forskning på lærernes egne perspektiver og synspunkter styrkes», skriver ekspertgruppa om lærerrollen. Forskningsoppsummeringen foretatt av Kunnskapssenter for utdanning for Jøsendal-utvalget har også identifisert ulike kunnskapshull på dette feltet. Et av disse er at det må utvikles gode forskningsdesign for å studere undervisningstiltak for evnerike elever. Vi ønsker at dette skal prioriteres i det videre arbeidet.

 •  Norsk Lektorlag mener tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial må bli tema i samtlige lektor- og lærerutdanninger, inkludert praktisk-pedagogiske utdanninger.
 • Norsk Lektorlag mener utvikling av gode forskningsdesign for å studere undervisningstiltak for evnerike elever må prioriteres. Behovet for mer klasseromsforskning er stort.
 • Norsk Lektorlag støtter for øvrig anbefalingene utvalget gir om kunnskap, forskning og erfaring.

Utvalgets anbefalinger om kompetanse og undervisningspraksis

Kompetansekrav i fag

NLL mener Jøsendal-utvalget burde vært tydeligere i omtalen av lærerens kunnskapsgrunnlag i det enkelte fag som helt avgjørende for å kunne være i stand til å tilpasse opplæringen til elever med stort læringspotensial. Disse elevgruppene har behov for å ha høyt utdannede lærere for å kunne utnytte sitt potensiale. Med god faglig fordypning øker sannsynligheten for at læreren kan tilby undervisning for dybdelæring og berikelse. Om læreren ikke har fordypning i faget hun underviser i, men ligger på et faglig nivå som er rett over det som undervises, vil vedkommende ikke ha mulighet til å tilby nødvendig variasjon, eksempelvis i innfallsvinkler til fagstoffet. Forskningsoppsummeringen fra Kunnskapssenter for utdanning viser også at improvisasjon i undervisningen er spesielt uheldig for elevgruppene utredningen omhandler.

Lektorlaget mener innføring av kompetansekrav i alle fag vil være avgjørende for om skolen vil være i stand til å møte elever med høyt læringspotensial. For å gi elever faglige utfordringer må undervisningspersonalet være faglig kvalifisert. I tillegg til den faglige kompetansen kommer behovet for økt kunnskap om denne elevgruppen og didaktiske og pedagogiske verktøy, med gode rammebetingelser, for å kunne skape et fremragende læringsmiljø.

 

Utvalget anbefaler at skoleeier tilrettelegger for fleksibel organisering for elever med stort læringspotensial. NOUen viser til parallell-legging av fag og en faghomogen undervisningsstruktur som vellykkede eksempler på organisering for å kunne tilrettelegge undervisningen for de med høyt potensiale, men kunnskapsgrunnlaget fremstår som noe anekdotisk på dette området. Vi savner flere konkrete eksempler i NOUen, og et bredt kunnskapsgrunnlag, gjerne fra andre land, på hvordan dette konkret kan gjøres.

Utvalget anbefaler at skoleeier bygger kapasitet på den enkelte skole og mellom skoler slik at det arbeides systematisk med oppfølging av elevenes læring. De anbefaler også at skoleeier tar ansvar for at skole og PPT har kompetanse i og ressurser til å identifisere elever med stort læringspotensial og tilpasse opplæring for dem. Lektorlaget støtter disse forventningene til skoleeierne, og forutsetter at kommuner med få skolefaglige ressurser får nødvendig støtte, eksempelvis fra Utdanningsdirektoratet og/eller relevante nasjonale sentre, til å tilrettelegge for læringen for elever med høyt læringspotensial.

 •  Norsk Lektorlag mener innføring av kompetansekrav i alle fag vil være avgjørende for om skolen vil være i stand til å tilrettelegge for elever med høyt læringspotensial.
 • Norsk Lektorlag støtter forventningene som stilles til skoleeier om kapasitetsbygging, kompetanse og ressurser for systematisk oppfølging av elevenes læring på skole og gjennom PPT. Kommuner med få skolefaglige ressurser må få nødvendig støtte i dette arbeidet.

 

Smertegrense for antall elever – og ikke mer byråkrati
Ved å tydeliggjøre hvordan lærerne forventes å tilrettelegge for elever med høyt potensial, og med kunnskapsbaserte verktøy tilgjengelig, tror vi en slik tilrettelegging raskt vil bli en integrert del av undervisningen. Vi mener to forhold er vesentlige for å kunne løfte elever med høyt læringspotensial.

Det ene er at klassestørrelse vil være avgjørende for en vellykket differensiering. Det går en smertegrense for enhver lærer som forventes å skulle tilby tilpasset opplæring til elever som befinner seg på svært ulike faglige nivåer, om elevgruppen er svært stor. Det er også viktig at det rent organisatorisk ikke tilføres flere oppgaver til læreren. Økt oppmerksomhet om disse elevgruppene må ikke føre til en ytterligere byråkratisering av læreryrket.

Timekutt-praksis rammer også elever med høyt læringspotensial Norsk Lektorlag vil advare mot timekutt-praksis. Tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial krever, som for alle andre elever, tid. Erfaringsmessig faller 10-15 % av fagenes timer i videregående opplæring bort, for eksempel på grunn av såkalte "alternative opplæringsdager", heldagsprøver og eksamen. For at lektorer og lærere skal kunne følge opp forskningen som anbefaler mer berikelse og dybdelæring, må skoleledelsen organisere arbeidet slik at elevene får minstetimetallet i alle fag. Samtidig er det viktig at det er god kvalitet på timene. Alternative opplæringsdager eller tverrfaglig/flerfaglig undervisning må forankres i fagenes læreplaner og kompetansemål. Skolene må ansvarliggjøres og kunne dokumentere at elevene får riktig antall timer i alle fag. Nå er det slik at mange skoler sparer penger ved å planlegge med bortfall av timer. Gjennom tilsyn må man få slutt på slik praksis. Det vil komme alle elever til gode, og vil gi lærerne bedre muligheter til å variere undervisningen og legge opp til faglig arbeid som gir mer differensiering og større utfordringer. 

Elever som presterer svært høyt i et fag, som kan tenkes å ikke ha det samme behovet for minstetimetallet i faget som øvrige elever, har anledning til å benytte seg av muligheten for omdisponering av inntil 25 prosent av timene. Samtidig støtter vi utvalget i at «forståelse av rettsstatus, kunnskap om rundskrivet og praktisering av 25 prosentregelen bør gjennomgås kritisk

Norsk Lektorlag støtter forslaget om at nasjonale myndigheter bør vurdere tiltak slik at skoleeier tar ansvar for tilbud om forsering til aktuelle elever. Selv med en målsetting om å skape fremragende læringsmiljøer i alle landets klasserom, vil det for enkelte elever med et særskilt læringspotensial være aktuelt med forsering i enkelte fag.

 

 • Norsk Lektorlag mener skolene må kunne dokumentere at elevene får riktig antall timer i alle fag. 25 prosentregelen bør gjennomgås, og tiltak for at skoleeier tar ansvar for tilbud om forsering, bør vurderes.

 

Utvikling av digitale læringsressurser
Utvalget tilråder at nasjonale myndigheter sørger for at det utvikles digitale læringsressurser for elever som blant annet ivaretar dybdelæring i alle fag. Utvalget foreslår at dette gis som et oppdrag til Senter for IKT i Utdanningen eller til Utdanningsdirektoratet (som igjen må engasjere relevante fagmiljøer).

Norsk Lektorlag mener at skolen trenger gode digitale læremidler som setter elevenes grunnleggende og fagspesifikke ferdigheter i sentrum. Uten en nasjonal godkjenning av læremidler trenger vi alternative markedsmodeller. Å kun satse på at det offentlige skal utvikle slike læremidler via NDLA eller Senter for IKT i Utdanningen er ikke veien å gå. Det er viktig at disse digitale læringsressursene blir et tillegg, og at dette ikke blir enda en måte for skoleeiere å spare penger på, ved at de ikke kjøper inn læremidler.

Det er fagmiljøene som må utvikle skolens læremidler, også de digitale. Dette bør skje på et åpent marked. Myndighetene bør sørge for kvalitetssikring ved å stille spesifikke kvalitetskrav for læremidler i alle fag. Forslag til tilrettelegging (eksempelvis utdypning, berikelse, tverrfaglige emner) for elever med høyt læringspotensial kan være ett av kravene som må møtes i et slikt system.

Vi vil også vise til vår høringsuttalelse til rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» fra mars 2016 hvor vi støttet vurderingen av at det ikke er hensiktsmessig å skille ut digitale ferdigheter og IKT som et fagområde i en egen virksomhet for skolesektoren. Utvikling av hvordan man skal bruke IKT i utdanningen bør inngå som en selvfølgelig del av virksomheten innen alle fagområder. På samme vis bør ikke Senter for IKT i utdanningen få hovedansvaret for utviklingen av digitale læringsressurser for elever med høyt læringspotensial.

 

 • Norsk Lektorlag mener utvikling av analoge og digitale læremidler som møter krav om dybdelæring må ivaretas gjennom at nasjonale myndigheter stiller kvalitetskrav i et åpent marked, fremfor å gis som et særoppdrag til Senter for IKT i utdanningen.

 

Anbefaler ikke utvidelse av lærerspesialistordningen

Jøsendal-utvalget ber myndighetene om å vurdere utvidelse av lærerspesialistordningen til å inkludere kunnskap om elever med stort læringspotensial. NLL vil advare mot dette. Ressursene og kompetansebyggingen må rettes inn mot alle fagene, ikke knyttes til en ekspert blant lærerne.

 

Lektorlaget har ønsket en modell for karriereutvikling i skolen, hvor mentorspesialist og sensorspesialist innføres som nye stillingskategorier, med spesifikke kompetanse/kvalifikasjonskrav og lønn. Lærerspesialistordningen er fortsatt under utprøving. Om den viser seg å være vellykket, kan den tenkes utvides til å gjelde flere fagområder. Vi ser imidlertid ikke for oss at dette er en hensiktsmessig måte å øke kompetansen om særskilte elevgrupper i kollegiet på.

 

 • Norsk Lektorlag advarer mot å utvide forsøksordningen med lærerspesialister til å favne behovet for økt kunnskap om ulike elevgrupper i skolen. Et kompetanseløft blant lærerne er påtrengt i alle fag, og kan bedre ivaretas gjennom målrettede etter- og videreutdanningstiltak.

Etter- og videreutdanning for lektorene
For at lærerne skal kunne bruke forskningsbasert kunnskap og variere undervisningsmetodene, må forskning om god undervisningspraksis for elever med høyt læringspotensial gjøres tilgjengelig, og oppleves som relevant for undervisningen i de enkelte fag. Ekspertgruppen om lærerrollen anbefaler at lærere får bruke mer av tiden til å utvikle undervisningen. I deres rapporten heter det blant annet at «Den tilgangen til forskning som flest lærere trakk fram, og som de uttrykte at de hadde mest nytte av, kom imidlertid gjennom videreutdanning og kursdeltakelse utenfor skolen (…) knyttet til skolefagene som lærerne underviste i, og ikke til generelle ferdigheter knyttet til lærerrollen» (s. 193). Kompetanseutvikling bør altså knyttes tett opp mot undervisningen i fag. Det bør derfor settes av ressurser til å utvikle kurs og materiell i de enkelte fagene. Kursing i hvordan man kan få til dybdelæring og berikelse må knyttes opp mot kompetansemålene i fagene.

 

 • Norsk Lektorlag mener kompetanseutvikling bør knyttes tett opp mot undervisningen i fag. Det bør avsettes ressurser til å utvikle kurs og materiell i de enkelte fagene. Kursing i hvordan man kan få til dybdelæring og berikelse må knyttes opp mot kompetansemålene i fagene.

Norsk Lektorlag ber Kunnskapsdepartementet vurdere om lektorer, som har tung fordypning i sine fag, kan prioriteres når etter- og videreutdanning om elever med høyt læringspotensial skal igangsettes. Dette er en gruppe som ikke tilbys faglig oppdatering gjennom etter- og videreutdanningsstrategien kompetanse for kvalitet, hvor lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for å undervise, prioriteres. Gitt begrensede ressurser til etter- og videreutdanning om denne elevgruppen, ser vi for oss at disse bør innrettes mot lektorer som har det faglige grunnlaget på plass for å kunne drive undervisning på et høyt og avansert nivå. Dette vil også kunne motivere lektorgruppen spesielt til å bli i skolen, da de kan få brukt sin faglige fordypning i større grad i arbeidet med tilpasning til elever med høyt læringspotensial.

 • Norsk Lektorlag mener lektorer med tung faglig fordypning bør prioriteres for etter- og videreutdanning om elever med høyt læringspotensial.

Faglærere med virke i skolen må bidra i utarbeidelsen av didaktiske råd
Utvalget anbefaler at nasjonale myndigheter sørger for utvikling av didaktiske råd i fag for skoler, kommuner og PPT, og at dette bør gis som oppdrag til Utdanningsdirektoratet som igjen skal engasjere nasjonale sentre og relevante forskningsmiljøer. Norsk Lektorlag vil bemerke at selv om det kan være praktisk å starte med enkelte fag (engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag), vil vi understreke at det så snart som mulig bør utvikles veilednings- og kartleggingsmateriell i alle fag. Elever kan ha høyt læringspotensial også i eksempelvis praktisk-estetiske fag. Norge trenger å dyrke fram talenter innen alle fag, og er avhengig av at elevene/lærlingene/kandidatene når et avansert nivå også innen praktisk-estetiske fag.

 

Innspill Lektorlaget har fått fra egne medlemmer, som i hovedsak er faglærere ansatt i videregående skole og på ungdomstrinnet, tyder på varierende grad av tiltro til de nasjonale sentrene.  En vanlig tilbakemelding er at de nasjonale sentrene mangler nødvendig nærhet til problemstillinger faglærere håndterer til daglig i skolen. Forskning referert til i Nordic Forum og The Lighthouse Project via NIFU tilsier også at de nasjonale sentrene har liten betydning inn i skolehverdagen, og at forskning formidles i alt for liten grad fra universitets- og høgskolesektoren til skolen. Vi får også enkelte tilbakemeldinger fra medlemmer om lav og varierende tillit til at Utdanningsdirektoratet er praksis-nær nok til å kunne være rett instans for å ha ansvar for utviklingen av eksempelvis didaktiske råd i fag. På denne bakgrunnen mener vi det vil være avgjørende at også innspill fra lektorer som har sitt daglige virke i skolen, trekkes inn i det forestående utviklingsarbeidet.

 • Norsk Lektorlag mener veilednings- og kartleggingsmateriell snarest bør utvikles i alle fag. Utviklingsarbeidet bør ha en praksisnær tilnærming og bygge på innspill fra lektorer og lærere som har sitt daglige virke i skolen.

Norsk Lektorlag støtter forslaget om at nasjonale myndigheter må utvikle kunnskapsbasert kartleggings- og veiledningsmateriell for identifisering, og at tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial inkluderes som tema i nasjonale satsinger og veiledningsmateriell.

Likeverdig rett til tilpasset opplæring
Norsk Lektorlag er selvsagt for at alle elevgrupper skal følges opp og gis tilpasset opplæring i skolen. Samtidig har vi merket oss at ressursestimatene Jøsendal-utvalget skisserer for tiltakene (i 8.1.2) er av en beskjeden størrelsesorden, spesielt sett i lys av regjeringens foreslåtte satsing på tidsavgrenset intensivopplæring for faglig svake elever, slik den fremkommer i forslag til statsbudsjett for 2017: «For å førebu kommunane på det varsla lovforslaget vil regjeringa allereie i 2017 styrke arbeidet med tidleg innsats i kommunane ved å foreslå ein auke i dei frie inntektene på 150 mill. kroner.» (Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon for 2017, s. 17).

Norsk Lektorlag mener det er grunn til å stille spørsmål ved de samlede konsekvensene når det via forslag til statsbudsjett for 2017 foreslås at kommunene gjennom lov skal pålegges sterkere plikt til å følge opp faglig svake elever. Effekten av tidlig innsats er vel dokumentert, men en lovendring må ikke skygge over det faktum at alle elever skal ha lik rett til tilpasset opplæring. Hvilke konsekvenser vil det få at kommunenes oppfølgingsplikt forsterkes for kun én elevgruppe? 

 • Stiller spørsmål ved om retten til tilpasset opplæring for elever med høyt potensial vil bli svekket eller overskygget av den foreslåtte lovfestingen av tidsavgrenset intensivopplæring for de faglig svake, som varslet i statsbudsjettet for 2017.

Kunnskap om mobbing
Vi vil også bemerke at samtlige ansatte i skolen i større grad bør gjøres oppmerksom på at elevgruppen med høyt læringspotensial er mer utsatt for mobbing enn skolesvake elever. Å skape trygge og gode læringsmiljøer, i tråd med Djupedalsutredningen, betyr også å verdsette og tilpasse for elever med stort læringspotensial. Vi bør ha som mål at elever med stort læringspotensial blir identifisert, anerkjent og gitt tilpasset opplæring av sin lærer, uten å bli eksponert. Dette vil også kreve en kulturendring i en skolesektor som kan sies å være preget av likhetsideologi. Større aksept for at det i hvert klasserom sitter enkeltelever med potensiale til å nå langt i ulike fag, vil kunne gjøre skolehverdagen lettere for denne elevgruppen, og kan på sikt føre til mindre frafall, bedre trivsel, mindre mobbing – og resultater mer i tråd med potensialet disse elevene besitter.

 • Norsk Lektorlag mener arbeidet for trygge og gode læringsmiljøer også må gjelde elever med stort læringspotensial, som er mer utsatt for mobbing enn faglig svake elever. Dette medfører større aksept for mangfold og ulikheter på bekostning av en misforstått praktisering av likhetsideologien.

 

Med vennlig hilsen

Rita Helgesen
Leder Norsk Lektorlag

 

Vedlegg