Høringssvar fra Sametinget

Mer å hente - Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

Sametinget vil her komme med en høringsuttalelse, men høringsuttalelsen er ikke uttømmende. Sametinget vil komme med et eget innspill på grunnlag av alle høringsuttalelsene når høringen er gjennomført.

Dokumentet er overordnet og omhandler opplæringen for elever med stort læringspotensial uten å omtale noen elevgrupper spesielt. Samiske elever er selvfølgelig en del av elevmassen i norsk skole, men Sametinget vil likevel påpeke dette fordi man opplever at samiske elever ofte blir glemt når tiltak igangsettes. Det kommer ikke frem i dokumentet om utvalget har møtt samiske elever og lærere og fått innspill fra samiske elever.

I dokumentet vises det til parallelle prosesser til utvalgets arbeid. Selv om disse prosessene ikke er en del av utvalgets arbeid, så har Sametinget noen kommentarer til dem: Hvordan er samiske elevers behov ivaretatt i disse strategiene? En av de strategiene som det vises til er Strategi for språk, lesing og skriving hvor en av målgruppene minoritetsspråklige barn. Hva med samiske barn? Er lesing og skriving på samisk ivaretatt her, eller blir samiske elever regnet med i samme gruppe som barn med innvandrerbakgrunn? Sametinget opplever ofte at når det er snakk om minoritetsspråk og minoritetsbarn så tenker man barn med innvandrerbakgrunn og deres språk.

Det vises også til at Nasjonale sentre har fått i oppdrag å utvikle læringsressurser som retter seg mot faglig sterke elever. Omfatter oppdraget å utvikle slike ressurser også på samiske språk? Også samiskspråklige elever har behov for læringsressurser og tekster på sitt eget språk. Samiske elever kan velge å ha både samisk og norsk som førstespråk, men det vil være viktig å kunne bruke samisk også ved dybdelæring for å utvikle det språket.

Mangelfull kunnskap om samiske elevers rettigheter fører ofte til at samisk elever ikke får den opplæringen de har krav på eller deres behov ikke blir ivaretatt. Etter opplæringsloven har samiske elever en individuell rett til opplæring i samisk språk, uavhengig av hvor i landet de bor.

Det er viktig å ha også samiske elever og deres behov i tankene når nasjonale satsninger planlegges, og Sametinget forutsetter at dette blir ivaretatt når satsninger og tiltak planlegges og igangsettes.