Høringssvar fra Tromsø kommune

Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad

Tromsø kommune har behandlet høring på NOU 2016:14  Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial i Utdannings- og oppvekstkomiteen den 01.12.16 og i Formannskapet den 06.12.16. Tromsø kommune gir med dette høringsuttalelse som følger.

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune er glad for at det nå er utarbeidet en NOU som omhandler tilpasset opplæring knyttet til elever med stort læringspotensial. Dette er en elevgruppe det har vært viet liten oppmerksomhet til i norsk skole. Administrasjonssjefen er enig i at skolen må bli i stand til å identifisere elever som besitter faglige evner på et høyere nivå enn sine jevnaldrende, og at disse elevene blir stimulert til å utnytte sine evner. Dette krever et inkluderende og stimulerende læringsmiljø der lærerne bidrar til faglig og emosjonell støtte. Når skolen i dag ikke lykkes i stor nok grad, skyldes det mangel på kunnskap om elevgruppen og mangel på kapasitet og kompetanse til å endre praksis i klasserommet.

 

Rammebetingelser

Utvalget mener at rammebetingelsene for bedre å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial allerede er til stede, men at kommunene og skolene ikke i stor nok grad nyttiggjør seg av dem. Administrasjonssjefen er derfor enig i at nasjonale myndigheter må tydeliggjøre handlingsrommet i dagens regelverk. Spesielt gjelder dette opplæringsloven § 8-2 om organisering av elever i klasser og basisgrupper.

 

For å tydeliggjøre at retten til tilpasset opplæring også gjelder elever med stort læringspotensial, støtter administrasjonssjefen utvalget i at opplæringslovens § 1-3 endres fra «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» til «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten slik at kvar enkelt får utvikla og utnytta læringspotensialet sitt».

 

Kunnskap forskning og erfaring

For å kunne jobbe systematisk med denne elevgruppen, må det utvikles et større nasjonalt kunnskapsgrunnlag slik at skolene blir i stand til å tilpasse opplæringen for å bedre den tilpassete opplæringen for elever med stort læringspotensial. Utvalget mener et felles kunnskapsgrunnlag som forplikter og gir retning for alle aktører i utdanningssektoren, vil løfte ansvaret for å løse utfordringene til å omfatte mer enn den enkelte lærer og den enkelte skole. Administrasjonssjefen er enig i at det må konsentreres ressurser til slik forskning og at forskningen koordineres og formidles til sektoren. Dette er en forutsetning for at skoleeier og skolene kan utarbeide og implementere gode planer for elevgruppen. Administrasjonssjefen er også enig i at lærerutdanningen og videreutdanningen må inkludere tilpasset opplæring også for elever med høyt læringspotensial.

 

Utvalget peker på PPT som en særlig viktig aktør i arbeidet med tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Administrasjonssjefen støtter dette, men vil presisere at fokuset først og fremst må ligge på systemarbeid. Det vil si at PPT må bidra med veiledning og rådgivning overfor skolene og ikke nødvendigvis sakkyndig vurdering knyttet til spesialundervisning.

 

Kompetanse og undervisningspraksis

Administrasjonssjefen støtter utvalgets anbefalinger om at nasjonale myndigheter bør utvikle ulike læringsressurser til bruk i undervisning, samt kartleggings- og veiledningsmateriell for å identifisere elever i målgruppa. Det er en forutsetning at temaet inkluderes i framtidige nasjonale satsinger, og at det legges til rette for kompetanseheving av skoleledere, lærere og PPT. Ordningen med at elever på et høyt faglig nivå kan forsere fag, videreføres. Nasjonale myndigheter må imidlertid legge føringer for og legge til rette slik at det ikke avhenger av skolers og skoleeiers vilje, for at elever skal kunne nyttiggjøre seg av ordningen med å forsere fag.

 

Administrasjonssjefen støtter forslaget om å videreføre og utvide ordningen med lærerspesialister, men presiserer at det må legges føringer for at skolene som mottar ordningen har gode systemer for skolebasert kompetanseutvikling. Dette er en forutsetning for at ordningen skal komme alle elever til gode. For å lykkes med å øke kvaliteten og å endre praksis i skolen, må det jobbes forskningsbasert og systematisk. Skoleeiers rolle innebærer her å styre ved å gi retning og tydelige mål, men også ved å gi støtte.

 

Konklusjon

Administrasjonssjefen mener at NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial er et viktig bidrag med å styrke skoleeier og skolene i arbeidet med tilpasset opplæring. Utvalget peker på en rekke området som i sum gir et godt bilde av situasjonen i dag og hvilke grep som må gjøres for å inkludere elever med høyt læringspotensial i forståelsen av tilpasset opplæring.

 

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune støtter alle anbefalingene som utvalget foreslår.