Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Høring NOU 2016/14 Mer å hente

Dato: 08.12.2016

Svartype: Med merknad

 

1.      Fylkestinget stiller seg positiv til at behovene for elever med stort læringspotensial settes på dagsordenen gjennom Jøsendalutvalgets utredning.

2.      Fylkestinget har som mål å gi et godt tilbud for alle i den offentlige fellesskolen. Fylkestinget støtter derfor utvalgets forslag om at egne eliteskoler ikke er veien å gå.

3.      Fylkestinget savner en tydeligere vektlegging av videregående opplæring i Jøsendalutvalgets utredning. Elever med stort læringspotensial må ivaretas gjennom hele det 13-årige skoleløpet. Skoletilbud som teknologi- og forskerlinjen burde vært vurdert av utvalget. Dette er et tilbud som gir mange elever innenfor målgruppa et motiverende og utfordrende læringsmiljø.

4.      Fylkestinget savner konkrete forslag om muligheten for at elever innenfor målgruppen kunne gjennomføre videregående opplæring på kortere tid enn den normerte tiden. Dette gjelder både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

5.      Fylkestinget mener utvalget kunne vært enda mere tydelig på viktighetene av tverrfaglighet, undersøkende læringsmetodikk, samhandling, etablering av gode relasjoner og en læringskultur der høyt presterende elever opplever funksjonell anerkjennelse i praksis.

6.      Fylkestinget ber om at Jøsendalsutvslgets rapport må sees i lys av fylkestingets øvrige utdanningspolitikk.

7.      Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp arbeidet for elever med stort læringspotensial gjennom helhetlig melding og strategi for bedre gjennomføring.

8.      Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere om arbeidet for elever med stort læringspotensial fra og med tilstandsrapporten for videregående opplæring i Nordland fra og med rapporten for 2017.

Vedlegg