Høringssvar fra Utenriksdepartementet

NOU 2018 , 7 Statistikklovutvalget

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Høring – NOU 2018: 7 Statistikklovutvalget

Det vises til Finansdepartementets brev av 23. mars 2018 om høring av NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå.

 

Departementet er en aktiv bruker av data både til rapportering av statistikk som Norge er forpliktet til å levere gjennom internasjonale forpliktelser og til politikkutforming og bakgrunnsinformasjon til forhandlinger. Utenriksdepartementet vil derfor kommentere på følgende tre hovedtemaer:

 

  1. Forslaget om å innføre et nasjonalt program for offisiell statistikk.
  2. Forslaget om økt tilgang til datamaterialet for analyseformål utenfor byrået og å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikkproduksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten.
  3. Bærekraftsmålene og statistikk samt SSB som bistandsaktør.

 

  1. Et nasjonalt program for offisiell statistikk

I utredningens pkt. 12.2.1 fremgår blant annet følgende: «Det foreslås at det skal vedtas et nasjonalt program for offisiell statistikk, jf. kapittel 8. Et nasjonalt statistikk­program innebærer en endring sammenlignet med dagens situasjon. Forslag til program skal utarbeides av Statistisk sentralbyrå i samråd med Statistikkrådet. […] Et program vil legge til rette for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.»

 

Utenriksdepartementet er positiv til forslaget om å etablere et nasjonalt statistikk­program og mener et slikt program vil være et viktig verktøy for samordning av både produksjon og levering av statistikk.

 

I kapitel 8, under omtalen av statistikkprogram slås det fast at «internasjonale statistikk­forpliktelser vil være sentrale for innholdet i programmet». Det slås videre fast at all europeisk statistikk som Norge er forpliktet til å levere under EØS-avtalen også må inngå som norsk offisiell statistikk.

 

Etter Utenriksdepartementets oppfatning må det nasjonale statistikkprogrammet dekke alle Norges internasjonale forpliktelser for levering av statistikk, også utenfor EØS-avtalen. Det er et mangfold av avtaler der Norge er forpliktet til å levere statistikk, bl.a. handelsdata til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og data om preferansehandel med utviklingsland (inkl. fyllrate for GSP-ordningen). Utenriksdepartementet mener også at det nasjonale statistikkprogrammet bør inkludere statistikk som er relevant for forhandlinger og politikkutforming. Departementet ser frem til å komme med et detaljert innspill til det nasjonale statistikkprogrammet når det blir aktuelt.

 

Utenriksdepartementet er av den oppfatning at et nasjonalt statistikkprogram vil sikre produksjon av statistikk Norge er internasjonalt forpliktet til å levere til en lavest mulig kostnad. Departementet er derfor positiv til at produksjon av denne type statistikk vil bli finansiert over basisbevilgningen til SSB. Et nasjonalt program vil effektivisere bruken av ressurser og reduserer de administrative prosessene rundt levering av statistikk til slike formål. Utenriksdepartementet mener et nasjonalt statistikkprogram vil ha en ytterligere effektiviseringseffekt dersom statistikk som Norge er forpliktet til å levere blir sendt direkte fra SSB til de relevante internasjonale organisasjoner.

 

  1. Økt deling av data

Under innledningen i utredningens kapittel 9 er følgende uttalt: «Dypere kunnskap om samfunnsforhold legger grunnlag for bedre offentlige beslutninger. En økende mengde data og mer avanserte analysemetoder utvider mulighetene for innsikt og forståelse. Ved å legge til rette for utvidet datatilgang for offentlige myndigheter vil man kunne høste gevinster i form av økt velstand og velferd, se kapittel 7.3.4. En ny lov må legge til rette for større bruk av data. […]»

 

Utenriksdepartementet er meget positiv til at det legges opp til mer deling av data, spesielt muligheten for offentlige myndigheter med statistikk- og analysebehov for å få tilgang til mer data enn i dag. Økt tilgang på data vil styrke analysearbeidet for politikk­utforming og forhandlinger. Økt tilgang på data vil være viktig når det gjelder forhandlinger av internasjonale avtaler, f.eks. handelsavtaler.

 

Utenriksdepartementet er også positiv til bedre tilgang til anonymiserte data og en løsning for fjerntilgang med anonymiserende grensesnitt. Samtidig er Utenriksdeparte­mentet opptatt av at dataene bør være lett tilgjengelig og at brukergrensesnittet bør være så brukervennlig som mulig. Utenriksdepartementet er videre positiv til at OECD har fått tilgang til mikrodata da det muliggjør norsk deltakelse i flere ulike forsknings­prosjekter i regi av OECD. Departe­mentet legger til grunn at dette vil fortsette.

 

  1. Bærekraftsmålene og statistikk samt SSB som bistandsaktør

2030-agendaen og FNs bærekraftsmål representerer et globalt veikart for nasjonale og internasjonale tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle. De 17 bære­kraftsmålene med sine 169 delmål er ambisiøse og universelle. Bærekraftsmålene gjelder for alle land og legger grunnlaget for en langsiktig og samstemt innsats av norsk politikk.

 

Norge må årlig rapportere på oppnåelse av bærekraftsmålene nasjonalt og hvordan vi støtter internasjonale tiltak. SSB har viktige leveranser for begge disse aspektene. En gjennomgang foretatt av SSB i år, kartlegger tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål (SSB-notat 2018/01). Norge kan rapportere på omlag halvparten av de globale indikatorene basert på tall fra SSB og andre nasjonale statistikkprodusenter i Statistikkrådet.

 

I henhold til bærekraftsmål 17 skal Norge også bistå med kapasitetsbygging i utvik­lingsland slik at disse landene blir i stand til å produsere pålitelig data av høy kvalitet. Gjennom flere tiår har SSBs statistikksamarbeid, støttet av Utenriksdepartementet og Norad, hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av statistikk i mange av Norges partnerland, se Meld. St. 17 (2017-2018) Partnerland i utviklingspolitikken.

 

Utenriksdepartementet mener at NOU 2018:7 ikke godt nok reflekterer SSBs viktige rolle i norsk rapportering internasjonalt på bærekraftsmålene samt at SSB har et institusjonelt ansvar for faglig samarbeid med Norges partnerland for å understøtte deres data og statistikkproduksjon.