Høringssvar fra Innovasjon Norge

Høring NOU 2018-7 Statistikklovutvalget

Dato: 21.06.2018

Svartype: Med merknad

Innovasjon Norge takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse om Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, og ønsker å benytte anledningen til å avgi uttalelse.

Høringsbrevet oppsummerer utvalgets forslag i fem punkter. Utvalget foreslår;

  1. det bør innføres et nasjonalt program for offisiell statistikk
  2. datamaterialet Statistisk sentralbyrå samler inn og bearbeider for stastikkformål, i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået
  3. Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet
  4. dagens styre i Statistisk sentralbyrå erstattes med et råd.
  5. å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikkproduksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten.

De viktigste forslagene er etter Innovasjon Norges oppfatning anbefalingene om at datamaterialet SSB samler inn i større grad gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået (2), og at SSB viderefører forskning og analyse som understøtter samfunnsaktørene og institusjonene (5), og fortsetter å forske helt faglig uavhengig (3).

Innovasjon Norge vil på det sterkeste støtte forslaget om bedre tilgang til data til forsknings- og analyseformål (2). Forslagene om at opplysninger bør kunne overleveres og at kravene til konfidensialitet kan fravikes når enheten er en offentlig myndighet, som etter vårt syn også bør omfatte Innovasjon Norge – et 100 prosent offentlig eid selskap, eller når resultatene er åpent tilgjengelige fra offentlige kilder, støttes. Tilgang til mikrodata og muligheter for kobling mot våre administrative data er sentralt for å styrke vår evne til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken og videreutvikle vår virksomhet, samt øke treffsikkerheten for våre tjenester overfor næringslivet.

Forslaget om å gjøre en vurdering av tilgang til mikrodata for utenlandske forskningsinstitusjoner støttes fordi tilbudssiden, det vil si at antall forsknings- og analyseselskaper med kompetanse på våre fagfelt og som tilbyr sine tjenester i Norge, er noe begrenset.

Vi ser at innovasjonsbyråer som Innovasjon Norge i andre land gjør interessant forskning, og ofte vil det være gunstig å se til forskningsresultater i andre land og vurdere om det kan gjøres liknende studier i Norge. Eksempler her kan være danskenes forskning på eksport og eksportfremme[1], eller OECDs modeller over hvor verdiskapingen i eksporten skjer. Denne typen forskning krever innsikt i de globale verdikjedene og hvordan de norske bedriftene inngår i disse. Her er det mye ugjort forskningsmessig i Norge.

Innovasjon Norge støtter forslaget om å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikkproduksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten (5). Grunnen er gode erfaringer med denne virksomheten. Forskningsavdelingen i SSB velger sine prosjekter bl.a. med basis i hva status er forskningsmessig på et fagfelt, og så seg tjent med å tilby oss å operasjonalisere effektindikatorene i Innovasjon Norges nye mål- og resultatstyringssystem i 2013. Det var viktig for implementeringen av systemet. Få reiser spørsmål ved soliditeten i arbeidet deres, og vi har fått utviklet en metode som nå er offentlig tilgjengelig. Det gode samarbeidet med Forskningsavdelingen løper ut i år, men resultatene av arbeidet vil bli videreført av andre statistikkprodusenter og «utviklere».

Hvordan dette så skal organiseres, i SSB eller en frittstående, har vi ingen synspunkter til ut over at det bør overlates til SSB å vurdere. Det vil jo være et viktig element for å sikre deres faglige uavhengighet (3).

Innovasjon Norge støtter forslaget til lovtekst som slår fast at SSB skal være faglig uavhengig under utførelse av oppgavene. SSB må ha tillit skal de utøve sin samfunnsmessige rolle på en god måte. SSB bør ha faglig frihet under utførelse, men ikke nødvendigvis alltid i forhold til hva slags oppgaver som skal løses. Det må være rom for politiske bestillinger i et levende demokrati.

Når det gjelder et nasjonalt program for offisiell statistikk (1), støtter Innovasjon Norge forslaget. Det er viktig at kvaliteten på statistikken som produseres er god og at den er relevant. For å sikre relevans er det viktig både å videreutvikle gjeldende standarder og utvikle nye felles standarder og definisjoner som dekker endringer i behov. Definisjonen av hva som er «grønt» kan være et eksempel på nye behov. Et eksempel på behov for videreutvikling av gjeldende standarder kan være videreutvikling av organisasjonsnummeret. Det trengs en standard for å identifisere enheter under organisasjonsnummer, som for eksempel fakultet på universitet, eller ulike enheter i helseforetakene. Det er viktig at SSB tar en ledende og koordinerende rolle i slikt utviklingsarbeid. Ingen andre er i posisjon til dette. Men om dette bør være en del av det foreslåtte nasjonale programmet, eller en del av SSBs ordinære virksomhet, er vi usikre på.  

 

Med vennlig hilsen
for Innovasjon Norge

Eva Camerer

Avdelingsdirektør                                                                                                                                         

 

Pål Aslak Hungnes

Spesialrådgiver

 

[1] «The effect of Export Promotion on Firm-Level Performance, by Jakob Munch and Georg Schaur (2017)