Høringssvar fra Eiendom Norge - bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak

Høringssvar fra Eiendom Norge

Dato: 28.06.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev 23. mars 2018 om NOU 2018: Statistikklovutvalget, og sender med dette våre synspunkter på høringen.

Eiendom Norge støtter i all hovedsak Statistikklovutvalgets anbefalinger i utredningen av en ny statistikklov, og vi er særlig positive til at våre innspill til referansegruppen for utvalget er blitt tatt hensyn til.

Eiendom Norges medlemmer er dataleverandør til SSB og underlagt opplysningsplikt for eiendomsmeglingsbransjens transaksjonsdata via Finn.no, og vi er derfor opptatt av lovverket som regulerer SSBs rett til å gjøre bruk av vår database.

Vi spilte inn til referansegruppen at det er vesentlig at den nye statistikkloven ikke gir SSB hjemmel til å ekspropriere enkeltpersoners og næringsaktører åndsverksbeskyttede databaser uten vederlag og samtykke. Det er derfor svært positivt at dette hensynet gjennomgående er blitt referert til i utredningen, samt mer utførlig behandlet i Kapittel 9. Tilgang til opplysninger innsamlet for offisiell statistikk, hvor det understrekes:

«Samtidig er det hensyn som tilsier at opplysninger innhentet til offisiell statistikk, ikke automatisk kan brukes til andre formål. Det kan være personvernhensyn, hensyn til at data har en kommersiell verdi, og hensyn til rikets sikkerhet. Disse må tas i betraktning før Statistisk sentralbyrå kan bruke opplysningene til andre formål enn offisiell statistikk.»

I forslaget til ny statistikklov innebærer dette en reell skjerpelse av SSBs bruk av Eiendom Norges data i dag, som grunnlagsmateriale for Skatteetatens beregning av likningsverdi for primær- og sekundærbolig. Det er en oppgave som ikke faller inn under utarbeidelse av offisiell statistikk, men er definert som offentlig planlegging. Som utvalget skriver videre i Kapittel 10.7 Tilgang på data:

 

«I ny statistikklov vil Statistisk sentralbyrå ikke lenger ha automatisk adgang til å benytte opplysninger hentet inn for offisiell statistikk til dette formålet.»

Eiendom Norge støtter videre forslaget om å opprette et flerårig nasjonalt statistikkprogram, samt det nye systemet for vedtak om opplysningsplikt til SSB. Det foreslås at SSB i det enkelte tilfelle skal pålegges å utarbeide en vurdering av nytten av opplysningene opp mot omkostningene for den som pålegges opplysningsplikt. Vurderingen og beslutningen foreslås offentliggjort og legges frem for Rådet for SSB.

Etter vårt syn er det vesentlig at det er åpenhet om vedtak og SSBs begrunnelse for å vedtak opplysningsplikt, og vi støtter denne innretningen.

 

Med vennlig hilsen

Eiendom Norge

 

Vedlegg