Høringssvar fra Oljedirektoratet

Svar på høringsbrev NOU 2018 - 7 - Statistikklovutvalget

Dato: 12.06.2018

Svartype: Uten merknad

Deres ref 18/1250. Vår ref 18/47

Oljedirektoratet (OD) viser til Deres brev av 23.3.2018. OD har foretatt en intern høring og har ingen kommentarer.

Med hilsen

Torhild Skumlien Nilsen e.f.

underdirektør

Gunnar Mån Østebø

rådgiver