Høringssvar fra Kompas-forum og Panda analyse

Høringssvar fra Kompas-forum og Panda analyse

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring av Statistikklovutvalgets rapport NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, med høringsfrist 30. juni.

Panda analyse er en forening hvis formål er å bidra til et levende miljø for regional analyse innenfor arbeidsmarked, demografi og næringsliv i Norge, samt forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet PANDA. Medlemmer av Panda analyse er 17 av landets fylkeskommuner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge. En rekke konsulenter og forskningsinstitusjoner benytter også PANDA.

Kompas-Forum er en forening med tilsvarende formål som Panda analyse, men på kommunalt nivå og med programsystemet Kompas (Kommunenes plan- og analysesystem). 55 kommuner er medlemmer av Kompas-Forum. I tillegg benytter fire konsulentselskap Kompas på oppdrag fra kommuner.

PANDA og Kompas er økonomisk-/ demografiske statistikk- og modellverktøy for offentlig forvaltning og planlegging, samt forskning ved godkjente FoU-institusjoner (ifølge SSBs liste over godkjente FoU-institusjoner).

Analyseresultater fra PANDA vil kunne relateres til sektorvise analyseresultater som framkommer ved bruk av separate planleggingsverktøy for de ulike områdene. På denne måten vil PANDA også kunne gi viktige innspill til og rammebetingelser for mer sektororientert planlegging, for eksempel kommunal økonomi, transport og areal.

Kompas framskriver folkemengde og boligmengde med utgangspunkt i detaljert statistikk og lokale planforutsetninger. Resultatene vil inngå i ulike kunnskapsgrunnlag for kommunenes samfunnsplanlegging og ved dimensjonering av tjenestene (for eksempel barnehage- og skolekapasitet, eldreomsorg).

Datagrunnlaget i PANDA og Kompas bygger på Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk. Dette skal i stor grad sikre konsistens og sammenlignbarhet mellom ulike nivåer og datatyper. Noe av dataene, spesielt data fra fylkesfordelt nasjonalregnskap, trengs å fordeles videre på kommuner og næringer uten å miste konsistens og sammenliknbarhet.

Ved hjelp av PANDA og Kompas har brukerne tilgang til et datagrunnlag som er sammenlignbart på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Ved hjelp av indikatorer og indekser kan en beskrive regional og kommunal utvikling relativt i forhold til andre regioner og til hele landet.

Vi tilslutter oss anbefalingen om at offentlige myndigheters tilgang til data for å ivareta lovfestede statistikk- og analyseoppgaver bør utvides. Imidlertid er det noe utfordrende å lese ut fra gammel og ny lovtekst hvordan tilgangen til offentlig planlegging utvides i lovforslaget. Både lov av 1989 og lovforslaget slår fast at data skal gjøres tilgjengelig for offentlig planlegging (§ 3-6). Vår erfaring har i enkelte tilfeller vært at praksis for tilgjengeliggjøring av data avviker fra gjeldende lov. Vi imøteser derfor en løsning på hvordan lovforslaget vil sikre offentlige myndigheter en utvidet tilgang til data.

Videre støtter vi at vilkår mht. tilgang, priser og ventetid blir mer forutsigbare. Dette vil gjøre brukere av PANDA og Kompas mer i stand til å løse oppgaver som er lovpålagt gjennom blant annet Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven. Imidlertid etterlyser vi at dette adresseres klarere i lovforslaget, for å sikre en faktisk endring fra dagens praksis, eller at dette klargjøres gjennom forskrift eller lignende.

Kompas-Forum og Panda analyse støtter forslaget om at statistikk- og analysemiljøer i offentlig forvaltning og i privat sektor kan godkjennes på lik linje med forskningsinstitusjoner for tilgjengeliggjøring av data. Både Kompas og PANDA har private konsulentselskaper som brukere. Etter gjeldende regelverk kan disse konsulentselskapene kun utføre tjenester på oppdrag for kommuner og fylker der formålet er "offentlig planlegging". Hvis oppdragsgiver er privat vil disse plansystemene ikke kunne nyttes til tross for at modellene kan være relevante for oppdraget.

Det er heller ikke alltid et klart skille mellom privat oppdragsgiver og «offentlig planlegging». Den regionaløkonomiske modellen i PANDA kan for eksempel lage konsekvensanalyser knyttet til utvinning av nye oljefelt. Disse analysene gjøres typisk av private konsulentselskaper på vegne av for eksempel Equinor (Statoil). Selv om resultatene av analysene til syvende og sist havner som beslutningsgrunnlag hos Olje- og energidepartementet kan private konsulentfirma per i dag ikke benytte Panda i dette arbeidet da oppdragsgiver er et privat selskap.

Utvalget påpeker med rette at mange har opplevd at tilgangen til datasett fra SSB kan være uforutsigbar, kostbar og tidkrevende. Både Kompas-Forum og Panda analyse har faste utleveringsavtaler med Statistisk sentralbyrå, men har i flere tilfeller opplevd at utleveringsbetingelser, innhold og utforming er endret uten forutgående varsler eller forhandlinger.  Begge brukermiljøene opplever dessuten at utleverte datasett ofte ikke er kvalitetssikret og dokumentasjonen kan være svært varierende.

Det er positivt at det foreslås at man kan påklage avslag på tilgang til data til overordnet departement. Vi støtter forslaget og imøteser dette implementert i videre prosesser.

PANDA og Kompas er datasystemer med tidsserier som går lengre tilbake enn de fem år det er skissert at dataene kan beholdes. Disse tidsseriene er vesentlige for å kunne lage gode framskrivinger til offentlig planlegging. Vi forventer at det også med ny lov vil være mulig å ha tilgang til denne statistikken.  

Med vennlig hilsen

Cathrine Bergjordet                                       Ingvild Hjortdahl Becke

Styreleder Panda analyse                            Styreleder Kompas-Forum