Høringssvar fra NTL SSB

Høringssvar fra NTL SSB til NOU 2018 7 Ny lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra NTL SSB til NOU 2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå

 

Vi vil med dette levere NTL SSB sitt høringssvar til forslaget om ny statistikklov. NTL SSB organiserer i overkant av 40 prosent av alle ansatte i SSB. Det er viktig for oss som tillitsvalgte å få mulighet til å bidra i prosessen frem til ny statistikklov er vedtatt. NTL SSB takker derfor for muligheten til å komme med vårt høringssvar.

Som fagforening har vi valgt å fokusere på de delene av lovforslaget som gjelder vår hovedoppgave; å ivareta medbestemmelsen på arbeidsplassen, hvor organiseringen og styringen av SSB er et viktig grunnlag. Vårt syn er at forslaget fra lovutvalget, både ved at de foreslår råd og at rådet mangler ansatterepresentasjon, svekker medbestemmelsen på arbeidsplassen.

Våre medlemmer har fått spille inn til SSBs høringssvar og enkelte av dem har deltatt i samfunnsdebatten på egenhånd. Videre har vi oppfordret medlemmene til å engasjere seg ut i fra sitt faglige ståsted. Vi er kjent med SSBs høringssvar, og vi antar at enkeltmedlemmer hos oss som har motforestillinger mot dette ytrer seg på egenhånd.

SSB trenger et styre – ikke et råd.

Vi mener at et styre er den beste løsningen for SSB. Etter vårt syn argumenterer SSB godt for dette i sin høringsuttalelse. Videre er vi og enige med SSB om at muligheten for ekstern styreleder bør utredes. Skal styret kunne drive tilsyn med SSB, vil ekstern styreleder være en fordel. Derfor mener vi, i motsetning til SSB, at ekstern styreleder er å foretrekke framfor at administrerende direktør leder styret. Utvalget peker på at det kan være vanskelig å trekke en klar grense mellom faglige og administrative saker. Om styreleder og direktør er enige om hvor denne grensen går, vil direktøren kunne stå tryggere i slike saker. Dette vil øke SSBs faglige uavhengighet fra eksternt og internt press.

Dersom man skulle beslutte å ha et styre, forutsetter vi at medbestemmelsen som vi har i dag ikke svekkes i en ny modell. Primært mener vi at antall ansattrepresentanter bør økes fra én til to, og at disse blir direkte valgt av de ansatte. 

Det er ikke alltid opplagt hvordan man skal skille mellom statistikkfaglige spørsmål som er omfattet av uavhengigheten, og andre spørsmål. Vi er derfor opptatt av at statistikkfaglige spørsmål ikke defineres for vidt. Særlig er det viktig for oss at faglig uavhengighet ikke kan misbrukes til å undergrave de ansattes mulighet for medbestemmelse.

Dersom departementet skulle gå for et råd som erstatning for styret, mener vi i likhet med Liv Sannes, som satt i lovutvalget for LO, Samfunnsøkonomene og hovedverneombudene i SSB at det er naturlig med ansatterepresentasjon i rådet. Antall ansattrepresentanter bør være uavhengig av om SSB får et styre eller et råd.

 

Med hilsen

 

 

Manju Chaudhary                                                                                                                
Leder NTL SSB Kongsvinger                                                                       

Arnhild Torsteinsen
Leder NTL SSB Oslo