Høringssvar fra Statens kartverk

Høringssvar på NOU 2018 nr. 7

Dato: 29.06.2018

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 23.03.2018 fra Finansdepartementet. I brevet ber departementet om høringsuttalelse om ny lov om offentlig statistikk og Statistisk sentralbyrå(heretter SSB).

Nedenfor følger Kartverkets merknader.

Kartverket er deltaker i Statistikkrådet, slik dette er sammensatt i dag. Dette er et rådgivende organ. Utvalget foreslår at det opprettes et nytt Statistikkråd til erstatning for dagens styre og at dette organets oppgaver lovfestes. Kartverket, som en stor leverandør av data til SSB, stiller seg positiv til et slikt organ. Vi forstår videre forslaget slik at alle større statistikkprodusenter foreslås å ha et permanent medlemskap i dette rådet, mens de mindre produsentene roterer på deltakelse i Statistikkrådet. Kartverket ser det som naturlig at vi er permanent medlem av et slikt råd.

Utvalget foreslår også at begrepet «offisiell statistikk» tas inn i loven og at dette begrepet skal inneholde kvalitetskrav for statistikk som skal utgis. Kartverket stiller seg også positiv til dette.

Videre foreslår utvalget at det skal innføres krav om flerårige program for offentlig statistikk. Kartverket er opptatt av at dette ikke skal sette begrensinger i vår egen – eller andre etaters - mulighet til å utarbeide og utgi statistikk, for eksempel innen eiendomsdata. Et flerårig program, slik utvalget foreslår, skal inneholde beslutninger om hvilke samfunnsområder det skal utgis statistikk på og hvem som skal utgi statistikken. Slike programområder bør konsentrere seg om noen klart definerte områder og på overordnet nivå, og bør ikke være til hinder for innovasjon og utvikling innen ulike fagområder for andre offentlige instanser.

Dersom Kartverket etter vedtakelsen av en ny programperiode skulle ønske å utgi data – enten alene eller sammen med andre – og som dels kan være fanget opp av en statistikk innen SSBs område, kan slike planer måtte utsettes uforholdsmessig lenge dersom ethvert nytt initiativ innenfor programperioden er utelukket frem til nytt program skal vedtas.

Utvalget foreslår også at andre statistikkprodusenter skal få lettere tilgang til data fra SSB. Kartverket stiller seg positiv til dette forslaget.

Derimot vil ikke utvalget gi andre statistikkprodusenter rett til å kreve utlevering av relevante opplysninger slik SSB kan. Kartverket mener de store offentlige leverandørene av data også bør kunne få en tilsvarende rett til å kreve utlevering av data. I begge dele må den som stiller kravene være forpliktet til å betale merkostnaden for dette til den avgivende virksomhet.

Det nye lovforslaget gir SSB en enda klarere rett til å kreve utlevering av data fra Kartverket(lovforslagets § 3-1). Det er videre i § 3-2 gitt en meldeplikt for Kartverket til SSB dersom vi skal opprette, endre eller nedlegge informasjonssystemer før dette gjennomføres. Kartverket mener disse forslagene er klargjørende og støtter disse presiseringene.

SSBs rett til å kreve utlevering av data på egnet måte, jf. lovforslaget § 3-1 tredje ledd, skaper likevel potensielle utfordringer for avgiverorganet. Det fremgår av forslaget at det ikke skal kunne kreves vederlag for kostnader knyttet til utleveringen. Tilpasning til å levere på egnet måte til SSB kan kreve ekstra ressursinnsats. Kartverket mener at dataleverandøren må kunne kreve kompensasjon for de ekstra kostnadene som utleveringskrav fra kan SSB medføre, både mht prioriteringer og merarbeid. Alternativt må SSB avvente leveranser inntil endringen lar seg tilpasse virksomhetens øvrige forpliktelser og ressurser.

Med hilsen

Statens Kartverk

Anne Cathrine frøstrup

Kartverkssjef