Høringssvar fra Hovedverneombudene i Statistisk sentralbyrå

Ansatterepresentasjon i Statistisk sentralbyrås styre eller råd. Høringsuttalelse til NOU 2018/7

Dato: 22.06.2018

Svartype: Med merknad

I NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå omtales styring av Statistisk sentralbyrå (SSB) i kap. 11 Styring og uavhengighet, og i kapittel 4 i selve lovforslaget.  

Det er foreslått et råd uten ansatterepresentasjon i lovforslaget. § 4-3 Rådet for Statistisk sentralbyrå.

Medarbeiderne som er direkte involvert i produksjonen kjenner sine områder godt og har ofte viktige innspill til forbedring og vurdering av risiko. Toppledelsen og medarbeidernes beskrivelse av situasjonen samsvarer ikke alltid, årsaken kan være ulike vurderinger, men også at medarbeidernes synspunkt ikke kommer fram.  Det er derfor viktig at de ansatte blir hørt direkte i styringen av SSB og i et eventuelt råd med en ombudsrolle.

Vi minner også om at en av anbefalingene i den europeiske gjennomgangen av SSB (peer review 2014/15), som er en viktig bakgrunn for statistikklovutvalgets arbeid, handlet om forbedring av intern vertikal og horisontal informasjon og involvering av ansatte (Kap. 4.6.2 i NOU 2018: 7).

Hovedverneombudene støtter forslaget til mindretallet i statistikklovutvalget (Sannes) om tillegg i lovteksten, § 4-3, femte ledd: «I tillegg oppnevnes to representanter av og blant de ansatte»

Hovedverneombudene i SSB mener det er svært viktig med ansatterepresentasjon enten det blir vedtatt et råd eller et styre i lovteksten.

Hovedverneombud i SSB Nataliya Granerud

Vara hovedverneombud i SSB Grete Olsen