Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringsbrev - NOU 2018-7  Statistikklovutvalget

Dato: 27.06.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

    

Det vises til høringsbrev av 23. mars d.å.

Vi er svært opptatt av samordningsoppgaven, næringslivets oppgavebyrde må ned. Innsending av data må kunne gjøres en gang, og siden kunne gjenbrukes i de ulike relevante sammenhenger.

Vi støtter utvalgets forslag om at datamaterialet SSB samler inn og bearbeider for analyseformål i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået på en lettere, enklere og billigere måte. Dette bør ikke bare begrenses til forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter – også andre utredningsmiljøer og samfunnsaktører vil ha legitime interesser i dette. Vi forstår at personvernhensyn kommer inn i mange tilfeller. Disse må selvsagt ivaretas, men det kan i mange tilfeller være ønskelig med tilrettelagt statistikk som sikrer personvernet samtidig som de er nyttige for analyseformål.

Vi støtter forslaget om å legge det europeiske regelverkets bestemmelser om faglig uavhengighet til grunn for all offisiell statistikk, og at dette også bør kunne legges til grunn for forskning og analyse i SSB, men at dette gjelder hvordan de utfører oppgavene og ikke hvilke oppgaver som skal utføres.

Utvalget foreslår å videreføre forskning og analyse som understøtter statistikkproduksjonen og retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten. Virke mener denne aktiviteten er svært viktig, og at den bør foregå i en uavhengig institusjon. Vi har ikke sterke synspunkter på hva man bør velge av de to modellene som vurderes, men heller mot at en videreføring av dagens organisering trolig vil være det beste, bl. a på bakgrunn at SSBs viktige rolle i det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Virke er en betydelig bruker av statistikk fra SSB. Vi ser behov for forbedringer i statistikkproduksjonen både mht hyppighet, aktualitet, kvalitet og tilgjengelighet på ulike områder. Det er viktig at SSB i årene fremover har god kontakt med brukerne.

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

Lars Haartveit

Direktør/sjefsøkonom