Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 660331

Dato: 20.02.2022

Endring av grenseforordningen.

De 3 hovedformålene er jeg sterkt imot. Dette vil utelukkende svekke menneskers (nordmenns) bevegelsesfrihet. Kontroll på regelverket flyttes lenger fra borgerne.

1. Helhetlig innsats på ytre – og indre Schengen-grenser med felles prosedyre for å beslutte innreiserestrisksjoner over Schengen samarbeidets yttergrenser mener jeg vil flytte makten bort fra Norge.

Regjering/Storting i Norge kan ønske å tolke annerledes hva som er en `trussel mot folkehelsen` enn andre land. Vi ser dette tydelig i forhold til hva som har skjedd i enkelte land i Europa de siste månedene (feks. i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike). Jeg ønsker ikke at Norge skal være tvunget til å innrette seg i et slikt fellesskap med slike land ved en kommende pandemi.

Jeg ber Regjering/Storting ta inn over seg at ikke det nødvendigvis vil være de som sitter i maktposisjoner ved neste pandemi. Kanskje vil dere da se på det som fordelaktig at norske borgere (dere) er nærmere de som bestemmer.

2. Når det gjelder det andre hovedformålet - virkemidler for grensekontroll/grenseovervåkning medlemslandene har i situasjoner med statlig organisert migrasjonspress mot den felles yttergrense så forstår jeg ikke hvorfor vi her skal måtte binde oss til en fremtidig endret grenseforordning. Dagens regelverk

fungerer fint for Norge. Jeg kan ikke se at Norge (som et land i ytterkant av Europa) har noen fordel av dette. Utfordringer her bør kunne håndteres fra sak til sak.

3. Så til punktet som gjelder gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Nordmenn skal alltid kunne ferdes fritt. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov §106. Det er graverende at det ønskes å lage unntaksregler som skal kunne brukes over Grunnloven. Dersom det kommer en trussel mot folkehelsen som oppleves stor så vil trusselen i seg selv være nok til at folk ikke vil ønske å bevege seg utover hva som er strengt nødvendig. Ingen grunn til regulering av dette. Denne endringen oppleves av meg derfor både som ulovlig og unødvendig.

De to siste årene har vi etter min mening sett sterk misbruk av makt i Europa. Jeg ønsker ikke at Norge skal lage avtaler som binder landet tettere til samarbeid med land som åpenbart har langt større korrupsjon og mindre demokratiske prosesser enn Norge.

På bakgrunn av det jeg har skrevet over så er mitt ønske at Norge stemmer nei til endringen av grenseforordningen.