Høringssvar fra Guri Haram

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt mot forslaget som nå er på høring og sier NEI til endring i grenseforodningen!

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Grenseforordningen endres nå uten at nordmenn underrettes om det. Vi burde sett stor mediedekning, men i stedet er det stille i de store mediene. Og fristen til å svare på høringen er kort. De fleste vet ikke hva som er i ferd med å skje. Det er regjering/Stortingrt sitt ansvar å handle på vegne av det norske folk. De folkevalgte skal ikke si «ja» til disse endringene fordi det er enkelt. De skal sette seg godt inn i hva de innebærer.

Husk at når reglene eventuelt skal benyttes, er det ikke nødvendigvis dere som er med i det besluttende organet.

Norge har stemt NEI til EU ved to anledninger. Likevel fortsetter den norske regjering og Stortinget å følge ytre påvirkning gjennom EØS-avtalen. Nå dikteres flere og flere lovendringer i favør av et organ (EU) som Norge gang på gang har sagt NEI til. Da flere og flere nordmenn føler at Norge er innført som EU-medlem via bakveien gjennom EØS-avtalen, er det eneste rette at vi har folkeavstemming med lang svarfrist om nordmenn flest ønsker Norge som medlem av EU / EØS / Schengensamarbeidet. Hvis svaret blir NEI så må Norge lage egne avtaler med de konkrete land som vi ønsker å samarbeide med.

Norge må gjøre som Storbritannia.

Så til endring av grenseforordningen.

De 3 hovedformålene er jeg sterkt imot. Dette vil utelukkende svekke menneskers (nordmenns) bevegelsesfrihet. Kontroll på regelverket flyttes lenger vekk fra borgerne.

1. Helhetlig innsats på ytre – og indre Schengen-grenser med felles prosedyre for å beslutte innreiserestriksjoner over Schengen-samarbeidets yttergrenser mener jeg vil flytte makten bort fra Norge.

Regjeringen/Stortinget i Norge kan ønske å tolke annerledes hva som er en «trussel mot folkehelsen» enn andre land. Vi ser dette tydelig i forhold til hva som har skjedd i enkelte land i Europa de siste månedene i forbindelse med pandemi-håndteringen (for eksempel i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike). Jeg ønsker ikke at Norge skal være tvunget til å innrette seg i et fellesskap med land under slik ledelse ved for eksempel en kommende pandemi.

Jeg ber regjeringen/Stortinget ta inn over seg at det ikke nødvendigvis vil være de som sitter i maktposisjoner ved neste pandemi. Kanskje vil dere da se på det som fordelaktig at norske borgere (dere) er nærmere dem som bestemmer.

2. Når det gjelder det andre hovedformålet - virkemidler for grensekontroll/grenseovervåkning medlemslandene har i situasjoner med statlig organisert migrasjonspress mot den felles yttergrense så forstår jeg ikke hvorfor vi her skal måtte binde oss til en fremtidig endret grenseforordning. Dagens regelverk fungerer fint for Norge. Jeg kan ikke se at Norge (som et land i ytterkant av Europa) har noen fordel av dette.

Utfordringer her bør kunne håndteres fra sak til sak.

3. Så til punktet som gjelder gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Nordmenn skal kunne ferdes fritt - alltid. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov §106. Det er graverende at det ønskes å lage unntaksregler som skal kunne brukes over Grunnloven. Dersom det kommer en trussel mot folkehelsen som oppleves stor, vil dermed trusselen i seg selv være nok til at folk ikke vil ønske å bevege seg utover hva som er strengt nødvendig. Det er ingen grunn til regulering av dette. Denne endringen oppleves derfor både som ulovlig og unødvendig.

De to siste årene har vi sett eskalerende maktmisbruk i Europa. Jeg ønsker ikke at Norge skal lage avtaler som binder oss tettere til samarbeid med land som åpenbart har langt større korrupsjon og mindre demokratiske prosesser enn det vi har i Norge.

Avslutningsvis synes jeg det er urovekkende at det de siste to årene er passert 900 nye lover i Norge. Dette gjør at vi som er det norske folket mister oversikten og dermed innsikten.

Samlet sett er altså mitt ønske at Norge stemmer NEI til endringen av grenseforordningen.