Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 21.02.2022

Høringssvar - Forslag til endringer i grenseforordningen

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 28. januar 2022 med forslag fra EU-Kommisjonen til endringer i grenseforordningen.

Skattedirektoratet har en merknad når det gjelder spørsmålet om hvilke personer som skal omfattes av eventuelle begrensninger i retten til innreise eller passering av en indre grense.

I deler av den periode hvor det var innreisebegrensninger til Norge under pandemien var retten til innreise knyttet til folkeregistrert bosted. Det var altså et formelt kriterium, ikke et materielt kriterium.

Fra vår side er det viktig å fremheve at ev. vilkår for innreise bør avklares på et tidlig tidspunkt, herunder om det ev. er nødvendig å ta hensyn til om en person er bosatt eller ikke

Dersom man ønsker å knytte det an til folkeregisterloven, bør det være at tilsvarende materielle krav skal være oppfylt, ikke at vedkommende faktisk må være registrert bosatt.

Spørsmålet har betydning nasjonalt, og antas å måtte løses nasjonalt. I denne forbindelse er det grunn til å minne om at et flertall av medlemstatene ikke har et folkeregister.

Vedlegg