Høringssvar fra Sametinget

Dato: 18.02.2022

Sametinget i Norge ønsker å levere den felles samiske rapporten utarbeidet av samiske parlamentariks råd som høringsinnspill i denne saken:

https://sametinget.no/politikk/politisk-organisering-og-ledelse/samisk-parlamentarisk-rad-spr/samisk-grensehinderutvalg/

I tillegg vil Sametinget i Norge behandle en sak om grensenedbygging i Sapmi under sitt plenum i mars. I denne sammenheng er det sametingsrådet innstilling som oversendes. Saken vil ikke være plenumsbehandlet før høringsfristen er utløpt.

https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021041994&

Vi ber om at dere gir tilbakemelding om disse må levers som egne vedlegg, eller om vedlagte linker er tilstrekkelig.

Med hilsen

Hege Fjellheim