Høringssvar fra Anders Kvernsjø Tallberg

Dato: 04.02.2022

Jeg oppfatter EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021, til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), som i strid med mine rettigheter til fri ferdsel. Derfor ber jeg om at det avvises.