Høringssvar fra Kamilla Glomsrud Hill

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt mot forslaget som nå er på høring og sier NEI til endring i grenseforodningen!

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Grenseforordningen endres nå uten at nordmenn underrettes om det. Vi burde sett utallige avisartikler om dette, men det er knapt noe. Dette er sterkt graverende. De fleste vet ikke hva som er i ferd med å skje. Det er Regjering/Storting sitt ansvar å handle på vegne av det norske folk. De folkevalgte skal ikke si ´ja´ til disse endringene fordi det er enkelt. De skal sette seg godt inn i hva dette innebærer. Husk at når disse reglene skal benyttes så er det ikke dere som er med i det besluttende organet.

Norge har stemt NEI til EU ved 2 anledninger. Likevel fortsetter Norges Regjering og Storting å følge ytre påvirkning gjennom EØS-avtalen. Nå dikteres flere og flere lovendringer i favør av et organ (EU) som Norge gang på gang har sagt NEI til. Da flere og flere nordmenn føler at Norge er snikinnført som medlem av EU gjennom EØS-avtalen så er det eneste rette at vi har folkeavstemming om nordmenn flest ønsker Norge som medlem av EU / EØS / Schengensamarbeidet. Hvis svaret blir NEI så må Norge lage egne avtaler med de konkrete land som vi ønsker å samarbeide med. Norge må gjøre som Storbritannia.

Så til endring av grenseforordningen.

De 3 hovedformålene er jeg sterkt imot. Dette vil utelukkende svekke menneskers (nordmenns) bevegelsesfrihet. Kontroll på regelverket flyttes lenger fra borgerne.

Helhetlig innsats på ytre – og indre Schengen-grenser med felles prosedyre for å beslutte innreiserestrisksjoner over Schengen samarbeidets yttergrenser mener jeg vil flytte makten bort fra Norge.

Regjering/Storting i Norge kan ønske å tolke annerledes hva som er en `trussel mot folkehelsen` enn andre land. Vi ser dette tydelig i forhold til hva som har skjedd i enkelte land i Europa de siste månedene (feks. i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike). Jeg ønsker ikke at Norge skal være tvunget til å innrette seg i et slikt fellesskap med slike land ved en kommende pandemi.

Jeg ber Regjering/Storting ta inn over seg at ikke det nødvendigvis vil være de som sitter i maktposisjoner ved neste pandemi. Kanskje vil dere da se på det som fordelaktig at norske borgere (dere) er nærmere de som bestemmer.

Når det gjelder det andre hovedformålet - virkemidler for grensekontroll/grenseovervåkning medlemslandene har i situasjoner med statlig organisert migrasjonspress mot den felles yttergrense så forstår jeg ikke hvorfor vi her skal måtte binde oss til en fremtidig endret grenseforordning. Dagens regelverk fungerer fint for Norge. Jeg kan ikke se at Norge (som et land i ytterkant av Europa) har noen fordel av dette. Utfordringer her bør kunne håndteres fra sak til sak.

Så til punktet som gjelder gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Nordmenn skal alltid kunne ferdes fritt. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov §106. Det er graverende at det ønskes å lage unntaksregler som skal kunne brukes over Grunnloven. Dersom det kommer en trussel mot folkehelsen som oppleves stor så vil trusselen i seg selv være nok til at folk ikke vil ønske å bevege seg utover hva som er strengt nødvendig. Ingen grunn til regulering av dette. Denne endringen oppleves av meg derfor både som ulovlig og unødvendig.

De to siste årene har vi etter min mening sett sterk misbruk av makt i Europa. Jeg ønsker ikke at Norge skal lage avtaler som binder landet tettere til samarbeid med land som åpenbart har langt større korrupsjon og mindre demokratiske prosesser enn Norge. Det at det i dette forslaget ønskes å lage unntaksregler som går over Grunnloven og menneskerettigheter , sier i seg selv noe om at man beveger seg bort fra demokrati og bort fra folket man representerer. Jeg ønsker det motsatte. Å bevare friheten til å ferdes fritt , uten mer overvåkning, men med gode avtaler mellom nasjoner uavhengig av EØS /EU.

På bakgrunn av det jeg har skrevet over så er mitt ønske at Norge stemmer nei til endringen av grenseforordningen.