Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102120

Dato: 21.02.2022

Norge har alltid vært et land med stor tillit blant menneskene, sterke humane verdier og fokus på frihet og demokrati. Dette burde vi bevare. Høringsdokumentet fremmer derimot en utvikling mot mer kontroll, overvåking og tvang, noe som skaper mistillit og frykt og kan føre til store skiller i familier og blant innbyggere. Helseopplysninger må også i tiden framover være en privat sak. Jeg ønsker å leve i et fritt land uten diskriminering på grunn av etnisitet, religion, livssyn, helse/funksjonsnedsettelse eller alder. En vaksinepass er derfor ikke ønskelig hverken i EU eller internt i Norge. Norge er dessuten ikke medlem i EU og har kapasitet til å finne egne veier for å handtere pandemi-situasjoner og migrasjonspress på en verdig og mer menneskelig måte. Nei til dette forslaget!