Høringssvar fra Tomas Bratterud

Dato: 21.02.2022

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Norge har stemt NEI til EU. Likevel fortsetter Norges Regjering/Storting å følge ytre påvirkninger gjennom bla EU/EØS-avtalen/Schengen samarbeidet. Nå dikteres flere og flere avtaleendringer i favør av et organ (EU) som Norge ikke ønsker å være en del av.

Jeg er mot de 3 hovedformålene for endringer. Punkt 1 og 3 vil svekke menneskers (nordmenns) bevegelsesfrihet, og er absolutt ikke noe Norge bør være positive til.

1. Helhetlig innsats på ytre – og indre Schengen-grenser med felles prosedyre for å beslutte innreiserestriksjoner over Schengen samarbeidets yttergrenser.

Jeg er negativ til at Rådet (etter anbefaling fra EU-kommisjonen) skal gis denne muligheten. Det er absolutt ikke sikkert at et land som Norge (Norges befolkning) er tjent med lik gjennomføring av innreisebegrensninger. Norge ligger i ytterkant av Europa, og har en helt annen bosetting enn mange av de andre europeiske landene. En krise i sør/mellom Europa trenger ikke å være en krise i Norge.

Regjering/Storting i Norge kan i tillegg ønske en annerledes tolkning av hva som er en `trussel mot folkehelsen` enn andre land. Vi ser dette tydelig i forhold til hva som har skjedd i enkelte land i Europa de siste månedene (feks. i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike). Norge bør ikke måtte innrette seg i et fellesskap med slike land ved en kommende pandemi.

2. Når det gjelder det andre hovedformålet ´virkemidler for grensekontroll/grenseovervåkning medlemslandene har i situasjoner med statlig organisert migrasjonspress mot den felles yttergrense´ så forstår jeg ikke hvorfor Norge skal måtte binde oss til en fremtidig endret grenseforordning. Dagens regelverk fungerer fint for Norge. Jeg kan ikke se at Norge (som et land i ytterkant av Europa) har noen fordel av dette. Utfordringer her bør kunne håndteres fra sak til sak.

3. Så til punktet som gjelder gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Nordmenn skal alltid kunne ferdes fritt. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov. Det er graverende at det lages unntaksregler som skal kunne brukes over Grunnloven. Dersom det kommer en trussel mot folkehelsen så vil trusselen i seg selv være nok til at folk ikke vil ønske å bevege seg utover hva som er strengt nødvendig. Det er dermed ingen grunn til regulering av dette. Denne endringen oppleves både som ulovlig og unødvendig.

De to siste årene har vi etter min mening sett sterk misbruk av makt i Europa. Jeg ønsker ikke at Norge skal lage samarbeidsavtaler som binder oss tettere til land som har langt mer korrupsjon og mindre demokratiske prosesser enn Norge.

På bakgrunn av det jeg har skrevet over så er mitt ønske at Norge stemmer nei til endringen av grenseforordningen.