Høringssvar fra Jan-Olav

Dato: 07.02.2022

Grunnleggende rettigheter som ytingsfrihet og bevegelsesfrihet bør være tilstede for å unngå friksjon og missnøye i et samfunn.

De restriksjonene som har blitt innført relatert til den erklærte pandemien er i stor grad ulovlige i sin karakter, og bør ikke forlenges eller innføres noen gang i fremtiden. Særlig håndteringen av reisende og grensekryssende har vært klandreverdig og sterke grep i brudd med Naturretten, Den Europeisk Menneskerettskonvensjon, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Nürnbergkoden og Grunnloven.

Selv om det skulle være en trussel mot folkehelsen, så må man løse dette uten å bryte naturretten og essensielle menneskerettigheter.

I løpet av denne pandemien har vi også sett at opportunister benytter situasjonen til egen vinning når det kommer til ervervelse av makt og inntekter. At staten skal regulere og stille sitt maktapparat til disposisjon for å "redde liv og helse" er noe man skal være veldig forsiktig med siden det finnes mange særinteresser som påvirker staten i slike situasjoner, i håp om at reguleringen de kan få innført gangner disse særinteressene, på bekostning av befolkningen.