Høringssvar fra Elisabeth Bratterud

Dato: 21.02.2022

Jeg er mot forslaget som nå er på høring, og sier NEI til endring i grenseforodningen.

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Grenseforordningen endres nå uten at nordmenn underrettes om det. Vi burde sett utallige avisartikler om dette, men det er knapt noe. Dette er graverende. Det er Regjering/Storting sitt ansvar å handle på vegne av det norske folk. De folkevalgte skal ikke si ´ja´ til disse endringene fordi det er enkelt, og for å bli likt av EU. De folkevalgte skal sette seg godt inn i hva endring av grenseforordningen innebærer for Norge. Husk at når disse reglene skal benyttes så er ikke dagens Regjering/Storting med i det besluttende organet.

Norge har stemt NEI til EU ved 2 anledninger, likevel fortsetter Norges Regjering/Storting å følge ytre påvirkninger gjennom bla EU/EØS-avtalen/Schengen samarbeidet. Nå dikteres flere og flere lovendringer i favør av et organ (EU) som Norge ikke ønsker å være en del av. Jeg hører stadig nordmenn fortelle at Norge er snikinnført som medlem av EU gjennom bla. EØS-avtalen. Kanskje burde Regjering/Storting heller fremme en ny avstemming om EU / EØS / Schengensamarbeid enn å akseptere endringer av grenseforordningen. Hvis svaret på en slik avstemming blir NEI så må Norge lage egne avtaler med de land vi ønsker å samarbeide med. Da må Norge gjøre som Storbritannia.

Så til endring av grenseforordningen.

De 3 hovedformålene er jeg sterkt imot. Punkt 1 og 3 vil utelukkende svekke menneskers (nordmenns) bevegelsesfrihet.

1. Helhetlig innsats på ytre – og indre Schengen-grenser med felles prosedyre for å beslutte innreiserestriksjoner over Schengen samarbeidets yttergrenser mener jeg vil svekke nordmenns bevegelsesfrihet. Makten til å kontrollere dette flyttes bort fra Norge.

Regjering/Storting i Norge kan ønske en annerledes tolkning av hva som er en `trussel mot folkehelsen` enn andre land. Vi ser dette tydelig i forhold til hva som har skjedd i enkelte land i Europa de siste månedene (feks. i Frankrike, Italia, Tyskland og Østerrike). Jeg ønsker ikke at Norge skal være tvunget til å innrette seg i et fellesskap med slike land ved en kommende pandemi.

Jeg ber Regjering/Storting ta inn over seg at det ikke vil være dem som sitter i maktposisjoner ved neste pandemi. Kanskje vil dere da se det som fordelaktig at norske borgere (dere) er nærmere de som bestemmer.

2. Når det gjelder det andre hovedformålet ´virkemidler for grensekontroll/grenseovervåkning medlemslandene har i situasjoner med statlig organisert migrasjonspress mot den felles yttergrense´ så forstår jeg ikke hvorfor vi her skal måtte binde oss til en fremtidig endret grenseforordning. Dagens regelverk fungerer fint for Norge. Jeg kan ikke se at Norge (som et land i ytterkant av Europa) har noen fordel av dette. Utfordringer her bør kunne håndteres fra sak til sak.

3. Så til punktet som gjelder gjeninnføring og videreføring av midlertidig personkontroll på indre grenser.

Nordmenn skal alltid kunne ferdes fritt. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov. Det er graverende at det lages unntaksregler som skal kunne brukes over Grunnloven. Dersom det kommer en trussel mot folkehelsen så vil trusselen i seg selv være nok til at folk ikke vil ønske å bevege seg utover hva som er strengt nødvendig. Det er dermed ingen grunn til regulering av dette. Denne endringen oppleves både som ulovlig og unødvendig.

De to siste årene har vi etter min mening sett sterk misbruk av makt i Europa. Jeg ønsker ikke at Norge skal lage samarbeidsavtaler som binder oss tettere til land som har langt mer korrupsjon og mindre demokratiske prosesser enn Norge.

På bakgrunn av det jeg har skrevet over så er mitt ønske at Norge stemmer nei til endringen av grenseforordningen.