Høringssvar fra Inger-Reidun Olsen

Dato: 20.02.2022

Som norsk statsborger og innbygger i Norge er det min oppfatning at EU-kommisjonens forslag av 14.12.2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), ikke er noe Norge og den norske stat kan eller bør slutte seg til.

Lovendringsforslaget må for Norges del forkastes i sin helhet ettersom det strider imot den norske Grunnloven § 93, § 96 tredje ledd, § 98, § 100, § 101 andre ledd, § 102, § 106 og § 110.