Høringssvar fra Inger Helen Stensvold

Dato: 08.02.2022

Som innbyggere henvender vi oss med dette til dere som er våre folkevalgte ombudspersoner med henstilling om at det besluttes at det i Norge aldri innføres koronasertifikat (eller at det må oppheves umiddelbart og aldri innføres på nytt dersom denne saken nå ligger til behandling etter at koronasertifikat har blitt innført). Vi ber om at saken settes på sakskartet uten ugrunnet opphold.

Stortinget vedtok 19. november i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, Kap. 4A Midlertidige bestemmelser om koronasertifikat, § 4A-2. Bruk av koronasertifikatet, at "Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon kan bare fastsettes når det anses nødvendig med effektiv og sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig".

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra

"Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Dette er en kjent setning fra Frostatingsloven, en av Norges eldste lover om hvordan vi skal forvalte og bygge landet vårt. Vi må aldri lytte til en tidsånd som virker til innføring av tiltak og restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover ut fra det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Den består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter, og blir sett på som det viktigste grunndokumentet for menneskerettigheter. Koronasertifikat bryter med flere av disse artiklene.

Artikkel 27.1: "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder".

Koronasertifikatet fratar alle deres rett til å fritt delta i samfunnets kulturelle liv – da deltagelsen betinges av et statusbevis – og det stenger i tillegg ute en del av befolkningen. Begge deler er tydelige brudd på artikkel 27.1.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter for den. Koronasertifikat bryter med flere paragrafer i grunnloven.

§ 106: "Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene".

Med koronasertifikat blir ikke ferdsel innenfor grensene fritt lenger. Ferdsel betinges av statuskontroll. Dette bryter grunnlovens § 106.

Koronasertifikatet er i sin natur diskriminerende og skaper rom for et asymmetrisk maktforhold i brudd med grunnlovens § 100. Nürnbergkodeksen er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene. Koronasertifikat oppfyller ikke Nürnbergskodeksen.

Det mest opplagte ved koronasertifikatet er at det segregerer mennesker basert på status. Koronasertifikat legitimerer diskriminering og forskjellsbehandling, ikke bare på bakgrunn av valg og personlige helseopplysninger, men status. Personer som ikke har gyldig status, er per definisjon uønskede. Testing som substitutt for koronasertifikat rettferdiggjør ikke det alt overgripende kontrolltiltaket som koronasertifikatet er, et kontrolltiltak som segregerer de med gyldig status, de uten, og de som må testes. I vårt samfunn står inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt. Vi må aldri tillate det motsatte av integrering, som er segregering.

Dersom denne saken, til tross for uten ugrunnet opphold, settes opp på sakskartet etter at vedtak om innføring av koronasertifikat allerede foreligger, ber vi om at følgende subsidiære forslag vedtas:

Koronasertifikat i vårt Norge oppheves umiddelbart og innføres aldri igjen.