Høringssvar fra Andrea Jacobsen

Dato: 16.02.2022

Dette forslaget bør ikke vedtas. Jeg er imot dette.

Forslaget til endring i grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat (i kombinasjon med elektronisk overvåking) ikke blir å anse som grensekontroll, til tross for at det er slik det vil fungere i praksis. Dette kan vanskelig anses som annet enn en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet.

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor gruppe av den voksne befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus, hvilket er problematisk idet regjeringen synes å gå inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få koronasertifikat basert på negativ test.

Enhver lovendring som vanskeliggjør dagliglivet for uvaksinerte og andre ikke-fullvaksinerte i forhold til fullvaksinerte må ansees som press til å vaksinere seg. Vaksinering er frivillig og kan pt likestilles med frivillig deltakelse i et medisinsk forsøk. Kravet om frivillighet innebærer at forsøkpersonen skal være i stand til fritt å utløve sitt valg uten innslag av tvang.

Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre. Ved å vedta lover som i praksis øker presset for å vaksinere seg er du/dere med og intierer forsøket og kan bli holdt personlig ansvarlig for dette på et senere tidspunkt da dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og Nurnbergkodeksen.

Vedlagt link til Nurnbergkodeksen: https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

Ber om at de det gjelder leser gjennom denne før dere avgir deres beslutning.